• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Клочек Лілія Валентинівна

доктор психологічних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний інститут ім. О. С. Пушкіна, 1989 р.; спеціальність Російська мова і література; кваліфікація Вчитель російської мови і літератури.

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. К. Винниченка, 1993 р.; спеціальність Психологія. Практична психологія в галузі народної освіти; кваліфікація Практичний психолог.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2001 р.; кваліфікація Магістр педагогічної освіти.

Напрями наукової та професійної діяльності:

Психологія справедливості у соціальних взаємодіях; психологічні аспекти морального розвитку особистості; розвиток процесів самосвідомості  особистості підліткового та раннього юнацького віку, психологічна допомога особам із посттравматичним стресовим розладом.

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток процесів ідентифікації і відособлення у підлітковому і ранньому юнацькому віці» (2005 р.)

Тема докторської дисертації: «Психологія соціальної справедливості у педагогічній взаємодії» (2019 р.)

Транслітерація імені: Liliia Klochek

ORCID iD: 0000-0002-6450-3374

Профілі: Web of ScienceGoogle Scholar

Відзнаки:

Грамота Міністерства освіти і науки України (2022 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.); Грамота Кіровоградської обласної ради (2021 р.); Грамота Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету (2011 р.); Подяка Кіровоградської обласної державної адміністрації (2009 р.); Грамота Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (2010 р.); Подяка  Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (2010 р.); Подяка Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (2005 р.)

Дисципліни, які викладає: Психологія (для студентів спеціальності 014. Середня освіта), Психологія (за професійним спрямуванням). Має досвід викладання дисциплін: Психологія духовності, Психологія особистісного зростання, Психологія спілкування, Конфліктологія, Психологія управління, Психологія менеджменту,Іміджелогія,Психологія здоров’я, Психологія фізичного виховання, Психологія адиктивної поведінки.

Основні публікації

Монографії:

 1. Клочек Л.В. Соціальна справедливість у педагогічній взаємодії: психологічний вимір. Харків: Мачулін, 2018. 456 с.

Посібники:

Навчальні посібники

 1. Клочек Л.В., Ржевська-Штефан З.О., Уличний І.Л. Основи психологічних наук.  Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. 388 с.
 2. Клочек Л.В., Уличний І.Л. Психологія для студентів педагогічного університету. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2022. 280 с.

Навчально-методичні посібники

 1. Клочек Л.В., Ржевська-Штефан З.О., Гуцало Е.У., Уличний І.Л. Безвідривна навчально-виховна практика студентів педагогічного університету. Методичні рекомендації щодо виконання завдання з психології. Кропивницький: ФО-П Лівий Сергій Васильович, 2019. 88 с.
 2. Клочек Л.В., Ржевська-Штефан З.О. Педагогічна практика студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: психологічний модуль. Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2020. 62 с.
 3. Клочек Л.В., Ржевська-Штефан З.О., Уличний І.Л. Психологія. Курс лекцій. Для студентів спеціальності 014. Середня освіта. Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2021. 220 с.
 4. Клочек Л.В., Мельничук С.К., Ржевська-Штефан З.О., Уличний І.Л. Психологія. Інформаційно-методичні матеріали для майбутніх учителів. Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2021. 120 с.
 5. Клочек Л.В., Уличний І.Л. Курсова робота за психології: методичні вказівки до виконання. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2022. 58 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Klochek L., Rzhevska-Shtefan Z., Melnychuk S., Blyzniukova O., Gelbak A.,  Mankovska I.  Developing prospective teachers’ reflexivity in the process of professional training. ADALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Volume 11. Issue  02. Special XXI August, 2021.  pp.204-208.(Web of Science)
 2. KlochekL., Sadova I., Grodz N., BaranovskaV., Voroshchuk O.Lemko H. The Use of Digital Distance Technologies in Higher Education Institutions in the Cintext of the Development of a System for Assessing the  Quality of Educcation. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 22. No. 8.August. pp 61-66.(Web of Science)

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Клочек Л.В. Психологічний супровід системи оптимізації розвитку соціальної справедливості у педагогічній взаємодії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: збірник наукових праць. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018.C. 189-196.
 2. Клочек Л.В. Психологічна програма оптимізації розвитку соціальної справедливості у педагогічній взаємодії. Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць. Вип. 10 / упоряд. Р.В.Павелків, Н.В. Корчакова. Рівне: РДГУ, 2018. С. 70-78.
 3. Клочек Л.В. Методи діагностики когнітивно-інформаційної складової соціальної справедливості особистості педагога. Теорія і практика сучасної психології: Збірник наукових праць. №2. Запоріжжя, 2018. С.129-134.
 4. Клочек Л.В. Емпіричне дослідження стилю педагогічної діяльності як зовнішньої детермінанти соціальної справедливості особистості вчителя. Психологія і особистість. Науковий журнал. № 2(14), Київ-Полтава, 2018. С. 95-108.
 5. Клочек Л.В. Дослідження мотиваційно-конативної складової соціальної справедливості педагога. Теорія і практика сучасної психології: Збірник наукових праць. №1. Запоріжжя, 2018. С.81-86.
 6. Клочек Л.В. Соціальні умови та психологічні чинники соціальної справедливості педагога. Технології розвитку інтелекту. Том 2. № 8 (19). Режим доступу до випуску: http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current
 7. Klochek L. Value-based self-regulation as a mechanism for development of social justice in pedagogical interaction. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 41. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. С. 115-127.
 8. Клочек Л.В. Емпатійність і толерантність як психологічні чинники справедливого ставлення педагога до учнів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. Вип.1. Том2. Херсон, 2018. С. 41-46.
 9. Клочек Л.В. Дослідження ціннісної рефлексії у педагогів. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України/ за наук.ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 40. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. 460 с.
 10. Клочек Л.В. Вплив внутрішніх чинників на розвиток соціальної справедливості у педагогічній взаємодії.Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. Вип.5, Том 2. Херсон, 2018.  С. 48-53.
 11. Клочек Л.В. Розвиток механізмів соціальної справедливості особистості педагогів в умовах психологічного супроводу. Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць. №1(48). 2019. С. 115-123.
 12. Клочек Л.В. Закономірності розвитку соціальної справедливості у педагогічній взаємодії. Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць. Запоріжжя: Класичний приватний університет. 2020. №1.
 13. Клочек Л.В. Розвиток ціннісного ставлення майбутніх учителів до справедливості у педагогічній взаємодії. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія: Психологія. Київ:НПУ ім М.П. Драгоманова. 2020. Випуск 9 (54).
 14. Клочек Л.В. Психологія взаємодії вчителя з дітьми з особливими потребами та з їх батьками. Наукові записки. Педагогіка. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка. № 196. 2021. С. 32-37.
 15. Клочек Л.В. Комунікативна толерантність як психологічний чинник справедливості у педагогічній взаємодії. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова / GoogleScholar, Crossref. Серія 12. Психологічні науки. Випуск 15 (60). 2021.C 79-87.
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись