• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Рада молодих учених

Ботузова Юлія Володимирівна

BotuzovaГолова Ради молодих вчених

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

Публікації: Google Scholar

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1313-0010

Researcher ID: AAJ-3031-2021

Автор понад 100 публікацій.

Викладає наступні дисципліни: Методика навчання математики, Елементарна математика, Methods of teaching mathematics in high school, Методологія та методи досліджень якості освіти, Наукові основи шкільного курсу математики, Інноваційні ІКТ навчання математики у закладах загальної середньої освіти

Наукові інтереси: методика навчання математики, дистанційне навчання, ІКТ в навчанні математики.

Москальчук Катерина Віталіївна

Заступник голови Ради молодих учених

Аспірантка 2-го року навчання спеціальності: 032 Історія та археологія

ORCID: 0000-0003-1393-3945

Публікації автора

Наукові інтереси: джерела оборонних боїв 6-та 12-ї радянських армій влітку1941 року, історія Другої світової війни, військова історія ХХ століття.

Івашина Оксана Олександрівна

Трифонова Олена Михайлівна

Аспірантка 2-го року навчання спеціальності: 035 Філологія (українська мова та література)

Посада: асистент кафедри германських мов, зарубіжної літератури і методик їхнього викладання.

ORCID ID: 0000-0001-6504-1514

Публікації автора: Google Scholar

Має досвід викладання таких дисциплін: Іноземна мова (англійська), Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська).

Наукові інтереси: українська література, психопоетика, психологізм постмодерної прози, архетипи у творчості Марії Матіос.

Соменко Дмитро Вікторович

Секретар Ради молодих вчених

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності

Публікації автора

Має досвід викладання наступних дисциплін: загальна фізика (лабораторні роботи); методика навчання природничих наук у старшій школі (фізика) (лабораторні роботи); ремонт та модернізація персональних комп’ютерів; машинознавство: основи робототехніки; інженерна та комп’ютерна графіка; практикум з обслуговування офісної техніки; прикладне та Web-програмування; комп’ютерний дизайн та мультимедіа

Наукові інтереси: проблеми розвитку професійних компетентностей студентів спеціальності: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології); технології 3D друку; освітня робототехніка.

Котелянець Юлія Сергіївна

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: інтеграція мовленнєвої та конструктивної діяльності як засіб розвитку творчості дошкільників, художній розвиток особистості дошкільника.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Методика ознайомлення дошкільників із довкіллям та основи екології»; «Художня праця та образотворча діяльність із методикою викладання»; «Методика організації діяльності в мультикультурному середовищі ЗДО (англійською мовою)»; «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Член Асоціації працівників дошкільної освіти.

ORCID iD: 0000-0003-3932-1824

Web of Science: https://doi.org/10.17162/au.v11i3.706

Фока Марія Володимирівна

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: в.о. завідувач кафедри германських мов, зарубіжної літератури та методик їхнього навчання

Публікації: Google Scholar

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9172-4642

Researcher ID: AAR-9459-2020

Автор понад 100 публікацій, серед яких монографії, навчально-методичні посібники (зокрема з грифом МОН), наукові статті у виданнях України, включених до затвердженого МОН переліку, і наукові статті у виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз даних (зокрема Web of Science), матеріали конференцій тощо.

Має досвід викладання наступних дисциплін: «Англійська література», «Теоретичний курс англійської мови», «Методика навчання англійської мови», «Практика усного та писемного мовлення», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», «Практична фонетика і граматика»

Наукові інтереси: теорія літератури, порівняльне літературознавство

Сундукова Ірина В’ячеславівна

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

Публікації: Google Scholar

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0130-0318

Автор понад 40 публікацій, серед яких 35 наукових, 4 навчально-методичного характеру, 1 публікація у періодичному виданні, яка включена до наукометричної бази Scopus.

Має досвід викладання наступних дисциплін: «Основи психологічного супроводу професійної діяльності вчителя фізичної культури», «Теорія і методика викладання гімнастики», «Психологія фізичного виховання», «Психологія спорту», «Основи акробатичного мистецтва», «Підвищення спортивної майстерності».

Коло наукових інтересів: психічне здоров’я особистості; психогігієна спортивної діяльності; гімнастика в системі фізичного виховання учнівської та студентської молодді.

Викладає такі навчальні дисципліни: . «Теорія і методика викладання гімнастики», «Підвищення спортивної майстерності», «Спортивно-педагогічне вдосконалення», «Психологія фізичного виховання», «Основи психологічного супроводу професійної діяльності вчителя фізичної культури», «Основи акробатичного мистецтва», «Методика здоров’язбереження в освітньому процесі»

Трошкіна Катерина Євгенівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: старший викладач

Публікації: Google Scholar

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1795-7234

Автор і співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць з актуальних питань національного законодавства, з яких 18 наукових статей у фахових виданнях України; є співавтором 5 навчально-методичних посібників, співавтором 1 колективної монографії.

Має досвід викладання наступних дисциплін: конституційне законодавство

Наукові інтереси: конституційне законодавство періоду Української революції, право інтелектуальної власності, реєстрація авторського права

Макарчук Олег Петрович

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри математики статистики та інформаційних технологій

Публікації: Google Scholar

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1001-8568

Автор понад 17 публікацій, серед яких 10 в фахових журналах, 5 з яких в наукометничних базах Web of Science та Scopus.

Має досвід викладання наступних дисциплін: теорія ймовірностей і математична статистика, теорія ймовірностей з елементами теорії випадкових процесів, application of random processes: selected problems/ застосування випадкових процесів: вибрані питання, сучасні проблеми теорії ймовірності та математичної статистики

Наукові інтереси: теорія ймовірностей, фрактальний аналіз

Ляшенко Ростислав Олександрович

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Публікації: Google Scholar

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3554-8861

Автор понад 25 публікацій.

Має досвід викладання наступних дисциплін: «Педагогіка», «Педагогіка (історія педагогіки)», «Основи міжнародної наукової комунікації», «Основи соціалізації особистості», «Основи соціальної зрілості особистості».

Наукові інтереси: дослідження самоактуалізації та самореалізації особистості.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись