Тематичний план на 2023-2024 н.р.

Науково-педагогічні працівники ЦДУ імені В. Винниченка систематично здійснюють керівництво та виконують кафедральні, індивідуальні науково-дослідні роботи (проєкти) та дослідження.

Кафедра

Назва науково-дослідної роботи (теми або розробки), номер державної реєстрації

Мета науково-дослідної роботи (теми або розробки), результати

Керівник науково-дослідної роботи

Початок та завершення виконання науково-дослідної роботи

Теорії та методики олімпійського і професійного спорту

Олімпійський рух на Кіровоградщині: історія та сьогодення

0122U201627

Підняття інтересу дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом; популяризації олімпізму та здорового способу життя, як важливої складової поліпшення якості та тривалості активного життя населення області; мотивації обдарованої молоді до максимальної реалізації здібностей у дитячо-юнацькому, резервному та спорті вищих досягнень; підвищення іміджу області на всеукраїнському і міжнародному рівнях

кандидат педагогічних наук, доцент

Воропай С.М.

01.12.2022 -01.12.2025

Дошкільної та початкової освіти

Професійна підготовка майбутнього педагога до впровадження сучасних технологій для трансформації освітнього середовища в умовах воєнного часу

0122U200215

1. Вивчення та аналіз зарубіжного й вітчизняного досвіду в галузях дошкільної та початкової освіти та підготовки майбутніх вихователів ЗДО, учителів початкової школи з окресленої проблеми.
2. Розроблення навчальних програм, посібників, підручників для студентів факультету.
3. Проведення науково-методичних конференцій, семінарів спільно з КОІППО імені Василя Сухомлинського, викладачами інших педагогічних ЗВО, учителями початкових шкіл, представниками місцевого осередку асоціації дошкільників.
4. Підготовка монографій, науково-методичних посібників, методичних рекомендацій у галузях дошкільної та початкової освіти й підготовки майбутніх вихователів ЗДО та вчителів початкової школи.
5. Створення експериментальних майданчиків для організації педагогічної практики та наукової роботи студентів і магістрів факультету.
6. Залучення до наукових досліджень кафедри студентів і магістрантів.

доктор педагогічних наук, професор Котелянець Н.В.

01.09.2022 -01.09.2027

Дошкільної та початкової освіти

Актуальні проблеми підготовки професіоналів у галузі дошкільної та початкової освіти

0122U200278

Виявити та розробити окремі проблеми педагогічної підготовки професіоналів у галузі дошкільної та початкової освіти, які є актуальними для сучасної вищої школи.

доктор педагогічних наук, професор Ткаченко О.М..

01.09.2022 -01.09.2027

Перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Іншомовний фаховий текст в перекладацькій діяльності: лінгвістичні, культурні та методичні аспекти в загальноєвропейській науковій парадигмі.

--------------

З'ясування та опис лінгвокомунікативних, лінгвокультурних та методичних характеристих сучасних іншомовних фахових текстів.

доктор філологічних наук, професор Семенюк О.А.

01.09.2022 -01.09.2024

Теорії та методики олімпійського і професійного спорту

Формування адаптації до навчальних навантажень учнівської молоді засобами фізичного виховання

0116U005281

Розробка технології подолання комплексної депривації дітей 5-7 років в особливих умовах життєдіяльності

кандидат педагогічних наук, доцент Бондаренко С.В.

01.12.2022-01.12.2025

Теорії і методики фізичного виховання

Формування інноваційного здоров'язбережувального освітнього середовища в процесі фізичного виховання здобувачів освіти: методологічні та практичні аспекти

0122U200692

Оптимізація структури процесу підготовки та формування готовності випускників закладів вищої освіти до впровадження здоров'язбережувальних технологій в закладах загальної середньої освіти; розробка та видання наукової продукції із застосуванням інноваційних технологій підготовки майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з видів спорту.

кандидат педагогічних наук, доцент Шевченко О.В.

09.08.2022 -

09.08.2027

Природничих наук і методик їхнього навчання

Теоретико-практичні основи запровадження імерсивних технологій у навчанні природничих наук

0123U100959

Oбґpунтувaти теоретичні засади використання імерсивних технологій в освіті, розробити та експериментально перевірити ефективність методики запровадження імерсивних технологій у навчанні природничих дисциплін в закладах освіти

доктор педагогічних наук, професор Сальник І.В.

01.10.2021 -31.05.2024

Германських мов, зарубіжної літератури та методик їхнього навчання

Сучасні засоби фахової підготовки вчителя іноземних мов і зарубіжної літератури у світлі Загальноєвропейських вимог із іншомовної освіти

0122U200440

Синтезувати сучасну модель фахової підготовки вчителя іноземних мов (IM) і зарубіжної літератури шляхом узагальнення новітніх наукових результатів в галузі іншомовної освіти в ЄС та застосувати її основоположні принципи для осучаснення засобів навчання іноземної мови та світової літератури як вчительського фаху

доктор філологічних наук, доцент Фока М.В.

01.09.2022-01.09.2025

Фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої роботи

Теоретико-практичні засади застосування рекреаційно-оздоровчих технологій у фізкультурно-спортивній діяльності

0122U201355

Обґрунтування, розробка і впровадження рекреаційно-оздоровчих технологій у фізкультурно-спортивну діяльність закладів освітньої галузі

кандидат педагогічних наук, доцент Собко С.Г.

10.10.2022-10.06.2025

Природничих наук і методик їхнього навчання

Сучасна географічна теоретико-практична проблематика
Центральної України: фізико-географічні, суспільно-географічні, геоекологічні, туристсько-краєзнавчі аспекти переходу регіону до сталого розвитку

---------

Дослідження фізико-географічних, суспільно-географічних, геоекологічних та туристсько-краєзнавчих особливостей
Центральної України в контексті переходу регіону до сталого розвитку

кандидат географічних наук, доцент Онойко Ю.Ю.

01.09.2022-01.09.2027

Української філології та журналістики

Мова інформаційної війни

-------

Визначення ролі використання мовних засобів у веденні російсько-української інформаційної війни

кандидат філологічних наук, доцент Кирилюк О.Л.

07.11.2022-06.12.2024

Мистецької освіти

Soft skills сучасного фахівця сфери хореографії, зміст та засоби формування

-------

Ефективне формування Soft skills сучасного фахівця сфери хореографії, зміст та засоби формування

кандидат педагогічних наук, доцент

Лавриненко С.О.

01.09.2022-01.09.2027

Мистецької освіти

Реалізація мистецької парадигми у професійній підготовці сучасного фахівця-музиканта

--------

Ефективна реалізація мистецької парадигми у професійній підготовці сучасного фахівця-музиканта

доктор педагогічних наук, професор

Растригіна А.М.

01.09.2022-01.09.2027

Мистецької освіти

Самореалізація творчого потенціалу фахівців з образотворчого мистецтва в сучасних умовах

-------

Впровадження засобів та форм самореалізації творчого потенціалу фахівців з образотворчого мистецтва в сучасних умовах

кандидат педагогічних наук, доцент

Стрітьєвич Т.М.  

01.09.2022-01.09.2027

Філософії, політології та психології

Основні детермінанти суспільного розвитку

-------

Виявлення та концептуалізація ключових детермінант сучасного постглобального суспільства

доктор філософських наук, професор

Харченко Ю.В.

30.11.2022-30.01.2026

Історії України та всесвітньої історії

Дослідження суспільних трансформацій у регіональному та глобальному вимірах історії України та світової історії

--------

Дослідження соціально-економічних та суспільно -політичних процесів у проблемному полі історії України та всесвітньої історії

доктор історичних наук, доцент. Житков О.А.; кандидат історичних наук, доцент Бабак О.І.

07.11.2022-22.12.2023

Природничих наук і методик їхнього навчання

Активізація пізнавальної діяльності учнів старшої школи з фізики й астрономії на уроках та заняттях предметного гуртка

------

Розвиток творчих здібностей і навичок наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації учнів старшої школи на уроках фізики й астрономії та позаурочний час.

кандидат фізико-математичних наук, доцент, вчитель-методист Волчанський О.В.

01.01.2019-31.12.2024

Права та правоохоронної діяльності

Правове забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю в умовах європейської інтеграції України

--------

Метою, на вирішення якої спрямовано проект, є окреслення змісту, форм, методів, основних напрямів діяльності органів публічної влади щодо реалізації та захисту прав і свобод осіб з інвалідністю, а також вироблення пропозицій щодо удосконалення відповідного чинного вітчизняного законодавства з урахуванням особливостей євроінтеграційного курсу України

доктор юридичних наук, професор Кондратенко В.М.

01.01.2023-31.12.2025

Технологічної та професійної освіти

Сучасні освітні технології у підготовці фахівців технологічної та професійної освіти

0123U100957

Розробка та впровадження сучасних освітніх технологій у технологічній та професійній освіті

доктор педагогічних наук, професор Садовий М.І.; доктор педагогічних наук, професор Чистякова Л.О.

01.09.2022-01.09.2025

Психології та соціальної роботи

Генеза цілісності особистості

------

Розробка й обгрунтування концептуальних засад вивчення цілісності особистості як специфічної організації людини, її генези й функціональної структури

доктор психологічних наук, професор Гейко Є.В.

01.09.2018-01.09.2023

Психології та соціальної роботи

Психологічні основи роботи вчителя з дітьми з особливими освітніми потребами

0122U200352

Здійснити вивчення психологічних основ налагодження ефективної педагогічної взаємодії вчителя з дітьми з особливимипотребами та з їх батьками в інклюзивному освітньому просторі

доктор психологічних наук, професор

Клочек Л.В.

09.2022-09.2027

Дошкільної та початкової освіти

Теорія і практика особистісно-професійного розвитку педагога в умовах неперервної освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід

0122U200392

Дослідити теоретичні засади та практичні шляхи забезпечення неперервного особистісно-професійного розвитку педагога в контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду

доктор психологічних наук, професор

Довга Т.Я.

09.2022-09.2027

Педагогіки спеціальної і соціальної освіти

Технології психолого-педагогічного супроводу дошкільників із розладами спектру аутистичних порушень в умовах інклюзії

0122U200438

Обстежити та встановити наявність розладу спектру аутизму, діагностувати якість реципрокної соціальної взаємодії, комунікації та активного мовлення, обмеженої та повторюваної стереотипної поведінки та інтересів, визначення рівня важкості порушень, дослідження когнітивних функцій обстежуваної групи: невербальний інтелект та візуалізація, пам’ять, увага, подолання когнітивних перешкод.

кандидат педагогічних наук, професор

Рацул А.Б.

09.2022-09.2027

Кафедра інформатики та інформаційних технологій

Математичне та комп’ютерне моделювання детермінованих та стохастичних процесів у суцільних середовищах

0122U200441

Побудова математичних моделей детермінованих та стохастичних процесів. Аналіз поширення хвильових рухів різного типу в гідромеханічних системах. Розробка комп’ютерних моделей детермінованих та стохастичних процесів та їх реалізація сучасними мовами програмування та CAS.

кандидат технічних наук, доцент

Нарадовий В.В.

09.2022-09.2027

Фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої роботи

Визначення рівня психомоторного розвитку дітей віком 3-6 років

0122U201356

Знайти рухові тести, як інструмент оцінки психомоторного розвитку дітей віком 3-6 років

кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Миценко Є.В.

10.2022-03.2024

Природничих наук і методик їхнього навчання

Цифровізація освітнього середовища та STEM-технології

0122U20172

Науково обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити методичну систему розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів при навчанні фахових дисциплін у закладі вищої освіти в умовах цифровізації та використання STEM-технологій

доктор педагогічних наук, доцент

Трифонова О.М.

12.2022-12.2024