• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
istfak_logo

Факультет історії, бізнес-освіти та права

Соболь Євген Юрійович

sobolEYдоктор юридичних наук, професор, ректор Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

Освіта:
Куп’янське медичне училище Харківської області, 2000 р. Спеціальність: Лікувальна справа. Кваліфікація: фельдшер;

Національний університет внутрішніх справ (м. Харків), 2006 р. Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: юрист; Класичний приватний університет, докторантура, 2015 р.

Напрями наукової та професійної діяльності: адміністративно-правові засади захисту прав і свобод осіб з інвалідністю, адміністративне право, адміністративна відповідальність, інформаційне право, адміністративно-правове забезпечення вразливих верств населення.

Тема кандидатської дисертації: «Адміністративно-правові засади взаємодії підрозділів органів внутрішніх справ і кримінально-виконавчих установ при надзвичайних ситуаціях» (2010 р.).

Тема докторської дисертації: «Діяльність органів публічної влади щодо реалізації та захисту прав і свобод інвалідів: адміністративно-правова теорія та практика»  (2015 р.).

Транслітерація імені: Yevhen Sobol

ORCIDiD: 0000-0002-0804-8354

Профілі: ScopusWeb of ScienceGoogle Scholar

Наукова школа: під керівництвом доктора юридичних наук, професора Соболя Євгена Юрійовича діє наукова школа «Адміністративно-правовий механізм формування та реалізації  державної політики у сфері забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю». Під його керівництвом захищено: 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, 4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань «Право», 12 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 23.053.05 у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» строком з 06.06.2022 до 06.06.2025 (Наказ МОН від 06.06.2022 №530).

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» строком з 07.04.2022 до 07.04.2025 (Наказ МОН від 07.04.2022 №320).

Відзнаки: 

 • Почесна грамота Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка (2015 р.),
 • Іменна стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (2017 р.),
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2017 р.),
 • Грамота Верховної Ради України (2018 р.),
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації (2020),
 • Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2021),
 • Відзнака Національної академії наук України «За підготовку наукової зміни» (2021 р.),
 • Подяка Кіровоградської обласної військової адміністрації та Кіровоградської обласної ради (2022 р.).

Дисципліни, які викладає: сучасні концепції і доктрини адміністративного права, адміністративна діяльність органів публічної влади.

Публікації: всього надруковано понад 200 публікацій, серед яких: 5 монографій, 10 публікацій у наукових журналах, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection, навчальні посібники, науково-практичні коментарі, наукові статті у фахових журналах, наукові статті у зарубіжних виданнях, публікації у збірниках матеріалів та тез доповідей конференцій.

Основні публікації

Монографії:

 1. Соболь Є.Ю.Адміністративно-правове регулювання діяльності публічної адміністрації щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів: монографія. Кіровоград: Центральноукраїнське видавництво. 2014. 433 с.
 2. Соболь Є.Ю. Напрями вдосконалення адміністративного законодавства. Інтеграція правової системи України в Європейський простір: стан та шляхи розвитку: монографія. Колектив авторів: За ред. В.Г. Гриценко, Є.Ю. Соболь. Кропивницький: ПОЛІМЕД-Сервіс. 2018. С.164-174.
 3. Соболь Є.Ю., Пєтков С.В., Кондратенко В.М., Мельник О.М., Ольховський М.А. Волонтерські організації в Україні: адміністративно-правовий статус та організація діяльності: колективна монографія. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2018. 162 с.
 4. Соболь Є.Ю., Журавльов Д.В., Переверзєв Д.М. Адміністративно-правові засади та правове регулювання реалізації, охорони і захисту прав та свобод осіб з інвалідністю з боку публічної адміністрації: колективна монографія. Київ : ФОП Кандиба Т. П., 2022. 341 с.
 5. Соболь Є.Ю., Кіблик Д.В. Правові засади формування та реалізації державної політики щодо забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю: монографія. Кропивницький: ФОП Кандиба Т. П., 2023. 175 с

Посібники:

 1. Пєтков С. В., Наливайко Л. Р., Манжула А. А., Комісаров О. Г., Соболь Є.Ю. Менеджмент у державному управлінні: особлива частина: навч.посібник. Під заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України Пєткова В.П. Дніпропетровськ: ДГУ. 2015. 214 С.
 2. Армаш Н.О., Пєтков С.В., Соболь Є.Ю. Адміністративна деліктологія: сучасна модель відповідальності посадових осіб органів публічної влади: навч. посібник. К.: КНТ, 2015. 153 с.
 3. Армаш Н.О., Пєтков С.В., Соболь Є.Ю. Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку: навч. посіб. Київ: КНТ, 2015. 207 с.
 4. Армаш Н. О., Пєтков С. В., Соболь Є. Ю. Адміністративне право: актуальні питання та інноваційні ідеї: навч. посібник. К.: КНТ, 2015. 148 с.
 5. Пєтков С. В., Журавльов Д. В., Армаш Н. О., Соболь Є. Ю. Зразки процесуальних документів у адміністративному судочинстві. Скарги, заяви, клопотання, відзиви, заперечення, позови. К: ЦУЛ, 2016. 78 с.
 6. О. Г. Боднарчук, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков, Є. Ю. Соболь. Процесуальні документи: цивільні, господарські, адміністративні, кримінальні. Заяви, позовні заяви, клопотання, інші документи: практичний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2016. 232 с.
 7. Борко А.Л., Журавльов Д.В., Олефір В.І, Соболь Є.Ю. та ін.. Кодекс законів про працю: науково-практичний коментар. Київ: Центр навчальної літератури. 2016. 384 с.
 8. Армаш Н. О., Пєтков С. В., Калюжний Р. А., Соболь Є. Ю. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар. Київ: Центр навчальної літератури. 2016. 544 с.
 9. Кавун С.М., Клюєв О.М., Ізбаш К.С., Дрозд О.Ю., Соболь Є.Ю. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків. Київ: Видавничий дім “Професіонал”. 2017. 360 с.
 10. О.Г. Боднарчук, С.В. Пєтков, Є.Ю. Соболь. Запобігання корупції. Законодавство. Станом на 14 березня 2017 р. К: ЦУЛ, 2017. 392 с.
 11. О.Ю. Дрозд, С.В. Пєтков, Є.Ю. Соболь. Настільна книга слідчого національної поліції України. Київ: ЦУЛ, 2017. 480 с.
 12. Н.О. Армаш, С.В. Пєтков, Є.Ю. Соболь. Оскарження судових рішень і ухвал в системі адміністративного судочинства України. К.: ЦУЛ, 2017. 272 с.
 13. Пєтков С.В., Дрозд О.Ю., Соболь Є.Ю. Оскарження судових рішень і ухвал в системі господарського судочинства України К.: ЦУЛ, 2017. 220 с.
 14. О.Ю. Дрозд, С.В. Пєтков, Є.Ю. Соболь. Оскарження судових рішень і ухвал в системі кримінального судочинства України. К.: ЦУЛ, 2017. 212 с.
 15. О.Ю. Дрозд, С.В. Пєтков, Є.Ю. Соболь. Оскарження судових рішень і ухвал в системі цивільного судочинства України. К.: ЦУЛ, 2017. 208 с.
 16. О.Г. Комісаров, А.О. Собакарь, Є.Ю. Соболь, О.С. Юнін та ін. Тактико-спеціальна підготовка: навч. посіб Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпро: ДДУВС, 2017. 277 с.
 17. Соболь Є.Ю. Адміністративно-правова реформа в Україні: навч. посіб. За заг. ред. С. В. Пєткова. К.: Видавничий дім «Артек», 2018. 440 с.
 18. Безпалова О.І., Джафарова О.В., Гриценко В.Г., Журавльов Д.В., Соболь Є.Ю. та ін.. Науково-практичний коментар Митного кодексу України: станом на 5 квіт. 2018 р. Київ: Видав. дім “Професіонал”. 2018. 688 с.
 19. Галунько В., Діхтієвський П., Дрозд О., Кузьменко О., Манжула А., Соболь Є., Стеценко С. Адміністративне право України. Повний курс підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с. URL: https://cutt.ly/W5JZsH2
 20. Галунько В., Діхтієвський П., Дрозд О., Кузьменко О., Манжула А., Соболь Є., Стеценко С. Адміністративне право України. Повний курс підручник. Видання друге. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 520 с. URL: https://cutt.ly/S5JZSFb
 21. А. Манжула, В. Галунько, Є. Соболь, О. Дрозд та ін. Адміністративне право для громадян України: Науково-популярне видання. М. Київ: НДІПП. 2019. 114 с.
 22. Пєтков С. В., Соболь Є. Ю., Дрозд О. Ю. Настільна книга слідчого національної поліції України. ЦУЛ 2019. 480 С.
 23. Галунько В., Діхтієвський П., Дрозд О., Кузьменко О., Манжула А., Соболь Є., Стеценко С. Адміністративне право України. Повний курс підручник. Видання третє. Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020. 466 с. URL: https://cutt.ly/e5JXvkO
 24. Соболь Є. Ю., Легеза Є. О., Пєтков С. В. та ін. Правознавство: навчальний посібник, за заг. ред. С.В. Пєткова. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. 360 с.
 25. Соболь Є. Ю., Пєтков С. В. та ін. Адміністративно-правова реформа в Україні за заг. ред. С. В. Пєткова. Дніпро. Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. 180 с.
 26. Пєтков С. В., Соболь Є. Ю. та ін. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. Київ. Юрінком Інтер. 792 с.
 27. Галунько В., Діхтієвський П., Дрозд О., Кузьменко О., Манжула А., Соболь Є., Стеценко С. Адміністративне право України. Повний курс підручник. Видання четверте. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 656 с.
  URL: https://cutt.ly/j5JX6IS
 28. Соболь Є. Ю., Пєтков С. В. та ін. Адміністративно-правова реформа в Україні. за заг. ред. С. В. Пєткова. Київ: КНТ. 2022. 180 с.
 29. Пєтков С. В., Соболь Є. Ю., Копотун І. М., Коломоєць О. Д., Кривенко О. В., Пєтков В. П., Ануфрієв М. І., Дубенко О. І., Грицай Т. Г., Сивка В. В. Права і свободи людини та їх дотримання під час дії воєнного стану. К.: Видавничий дім “Професіонал”. 2022. 310 с.
 30. Пєтков С. В., Соболь Є. Ю., Копотун І. М., Коломоєць О. Д., Кривенко О. В., Пєтков В. П., Ануфрієв М. І., Дубенко О. І., Грицай Т. Г., Сивка В. В. Військова дисципліна у Збройних силах України: основні нормативні акти, коментарі і роз’яснення, судова практика. К.: Видавничий дім “Професіонал”. 2022. 412 с.
 31. Пєтков С.В., Соболь Є. Ю., Копотун І. М., Коломоєць О. Д., Кривенко О. В., Пєтков В. П., Ануфрієв М. І., Дубенко О. І., Грицай Т. Г., Сивка В. В. Призов до Збройних сили України. Нормативно-правове регулювання, коментарі і роз’яснення. К.: Видавничий дім “Професіонал”. 2022. 352 с.
 32. Пєтков С. В., Соболь Є. Ю., Копотун І. М., Коломоєць О. Д., Кривенко О. В., Пєтков В. П., Ануфрієв М. І., Дубенко О. І., Грицай Т. Г., Сивка В. В. Збройні сили України. Історія, сучасний стан, основні нормативні акти, коментарі і роз’яснення. Практичний посібник. К.: Видавничий дім “Професіонал”. 2022. 384 с.
 33. Пєтков С. В., Соболь Є. Ю., Копотун І. М., Коломоєць О. Д., Кривенко О. В., Пєтков В. П., Ануфрієв М. І., Дубенко О. І., Грицай Т. Г., Сивка В. В. Національна гвардія України. Історія, сучасний стан, основні нормативні акти, коментарі і роз’яснення. Практичний посібник. К.: Видавничий дім “Професіонал”. 2022. 330 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Halai Andrii, Hrechaniuk Serhii, Sobol Yevhen. Street Law Provided by Law Clinics as an Efficient Programme of Informal Legal Education for Adolescents. Science and Education. 2017, Issue 4. P.20-28. https://cutt.ly/S5KX5Nh (Web of Science).
 2. Filip Czernicki, Andrii Halai, Serhii Hrechaniuk, Serhii Shatrava, Yevhen Sobol. Pedagogical Foundations of Providing High-Quality Street Law Lessons By Law Clinics: Ukrainian And Polish Experience. Science and Education, 2017, Issue 6. P.23-30. https://cutt.ly/35KCAv8 (Web of Science).
 3. Andrii Manzhula, Yuriy Harust, Valeriia Myrhorod-Karpova, Yevgeny Sobol.  Search for ways to optimize the activities of state bodies managing the funds of international technical assistance. Asia Life Sciences. Issue 2. December 2019. P. 189-212 (Scopus).
 4. Olena Dzhafarova, Liliya Riabovol, Yuriy Harust, Yevgeny Sobol Students' scientific activity as a component of the lawyers' professional training. Asia Life Sciences 2019. № 21 (2). Р. 21-44 (Scopus).
 5. Yevhen Sobol, Roman Myroniuk, Yurii Harust, Valeriia Myrhorod-Karpova. Implementation of Family Medicine in Central and Eastern Europe: Experience and Lessons for Ukraine. Journal of History Culture and Art Research. 2020 9(1), 69-83. https://cutt.ly/25KBwwu (Web of Science). 
 6. Kondratenko V., Manzhula A., Sobol Y. The Current Factors of Ensuring  the Activities of Public Administration Regarding the Organization of the System of Social Adaptation of Children with Disabilities. Journal of History Culture and Art Research. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi.  9, No. 1, March 2020. http://surl.li/eguyr (Web of Science). 
 7. Protsenko T., Sobol Y., Yerptyntsev P., Koshchynets V., Anheleniuk A. Legal regulation of payment systems in Ukraine:current situation and the prospects for development. Cuestiones Politicas. Vol. 39, № 69 2021. P. 446-461. https://cutt.ly/d5KBjpc (Web of Science). 
 8. Sobol Y., Kondratenko V., Okopnyk, O., Fomichov K.,  Skliarenko I. Interactions between the international convention and the system of guaranteeing the rights of persons with disabilities in UkraineInteracciones entre la convención internacional y el sistema de garantía de los derechos de las personas con discapacidad en Ucrania. Cuestiones Políticas. № 40 (74). P. 662-673. https://cutt.ly/K5KBHM0 (Web of Science). 
 9. Оlena Gulac, Roman Oleksenko, Yevhen Sobol, Tetiana Milova, Kateryna Troshkina. Public administration reform in the forestry sector: Reforma de la administración pública en el sector forestall. Cuestiones Políticas40 (75). 2022 299-311. https://cutt.ly/c5KB6Mg (Web of Science).
 10. Oleksandr Morhunov, Ihor Artemenko, Yevhen Sobol , Lilia Bobryshova, Serhiy Shevchenko. Methodological principles of studying the essence of public administration bodies as subjects of administrative procedural law. Cuestiones Políticas41 (76). 2023 P.453-466. https://cutt.ly/e5KNogL (Web of Science).

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Соболь Є. Ю., Колобошко В. В. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на права і свободи осіб з інвалідністю. Порівняльно-аналітичне право– електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». №.2. С. 172-174.
 2. Соболь Є.Ю. Загальна характеристика публічно-сервісної діяльності як складової адміністративної діяльності органів публічної адміністрації. Наукові записки. Серія: Право. Вип. 6. С. 50-54.
 3. Соболь Є.Ю., Кіблик Д.В.   Кодифікація законодавства у напрямі реалізації і захисту прав та свобод осіб з інвалідністю. Наукові записки. Серія: Право. Випуск 6. Спецвипуск. С. 4-7.
 4. Соболь Є. Ю., Скляренко І. В. Публічно-правові спори у сфері управління комунальною власністю пов’язані із захистом прав осіб з інвалідністю. Наукові записки. Серія: Право. Випуск 6. Спецвипуск. С. 33-37.
 5. Соболь Є. Ю., Чорна М. В. Правові засади контрольно-наглядової діяльності органів публічної адміністрації у сфері охорони земель. Форум Права. № 58(5). С. 46-53.
 6. Соболь Є., Пєтков С., Михайлов О. Напрямки удосконалення вітчизняного законодавства. Актуальні проблеми правознавства. № 4(20). С. 116-120
 7. Соболь Є. Ю., Михайлов О. В. Адміністративно-правовий статус посадових осіб як суб’єктів агропромислового комплексу України. Наукові записки. Серія: Право. Вип. 7. С.66-69.
 8. Соболь Є. Ю., Корнійченко А. О. Булінг в освітньому середовищі – детермінанти протидії. Наукові записки. Серія: Право. 2020. Випуск 8. С. 4-8.
 9. Соболь Є. Ю., Михайлов О. В. Напрями удосконалення вітчизняного законодавства в контексті структурування нормативно-правового регулювання в агропромисловому комплексі України. Наукові записки. Серія: Право. Вип. 8. С. 37-41.
 10. Соболь Є.Ю. Концептуальні підходи до дефініції адміністративно-правового регулювання у сфері протидії булінгу в Україні. Актуальні проблеми правознавства. №2. с.53-58.
 11. Соболь Є.Ю., Скляренко І.В. Особливості управління комунальною власністю як предмету публічно-правових спорів у сфері управління комунальною власністю. Юридичний науковий електронний журнал. № 3. С. 265-269.
 12. Соболь Є.Ю. Вплив ефективності роботи адміністративного апарату суду на ступінь доступності до правосуддя. Наукові записки. Серія: Право. Випуск 8. Спецвипуск. С. 258-262.
 13. Соболь Є.Ю. Управління комунальною власністю як передумова виникнення публічно-правових спорів. Наукові записки. Серія: Право. 2021. Випуск 9. С.84-88.
 14. Соболь Є.Ю. Публічне адміністрування в діяльності апарату суду при реалізації правосуддя. Наукові записки. Серія: Право. Випуск 10. Спецвипуск. С. 178-181.
 15. Соболь Є.Ю. Судова практика у справах про булінг (цькування). Наукові записки. Серія: Право. Випуск.11. С. 80-85.
 16. Соболь Є.Ю., Габелко В.О. Суспільний розвиток: співвідношення формаційного та цивілізаційного підходів. Наукові записки. Серія: Право. 2022 Випуск 12. С.4-9.
 17. Соболь Є. Ю., Громко Т. В. Специфіка вивчення юридичної термінології у межах бінарного формату проведення занять. Наукові записки. Серія: Право. Вип. 13. Кропивницький. 2022. С.134-138
 18. Соболь Є.Ю., Звенигородська О.В. Основні складові елементи адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини. Наукові записки. Серія: Право. Вип. 13. Кропивницький. 2022. С. 70-74.
 19. Соболь Є.Ю. Діяльність  апарату суду як правоохоронного органу при здійсненні електронного правосуддя. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. № 1. С 8-13.

Електронна пошта: [email protected]

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись