• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
istfak_logo

Факультет історії, бізнес-освіти та права

Мілова Тетяна Миколаївна

milovaзавідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 2002 р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Кваліфікація: вчитель історії та правознавства; Національний університет внутрішніх справ, 2004 р. Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: юрист; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, аспірантура, 2008 р.

Напрями наукової та професійної діяльності: конституційні права та свободи людини і громадянина в Україні та механізм їх захисту; становлення та розвиток форм безпосередньої демократії; проблеми та перспективи конституційної юстиції в Україні; актуальні проблеми кримінального права України.

Тема кандидатської дисертації: «Конституційне право людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні» (2008 р.).

Транслітерація імені: Tetiana Milova

ORCID iD: 0000-0002-1480-6772

Профілі: ScopusWeb of ScienceGoogle Scholar

Відзнаки: Почесна грамота від Кіровоградської обласної організації Спілки юристів України (2004 р.), Подяка від ректорату Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка (2009 р.), Грамота Кіровоградської обласної ради (2018 р.), Грамота Національної академії педагогічних наук України (2021 р.), Почесна грамота Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (2022 р.).

Дисципліни, які викладає: конституційне право України, кримінальне право (загальна частина), актуальні проблеми конституційного права України, юридичний механізм захисту прав людини, актуальні питання конституційного, адміністративного, кримінального права.

Публікації: всього надруковано понад 140 публікацій, серед яких: монографія та підручник у співавторстві, 1 науково-практичний коментар у співавторстві, 2 статті у виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science, 1 – Scopus, понад 25 статей у наукових фахових виданнях України (з них 12 у наукометричній базі Index Copernicus), більше 20 навчальних посібників, більше 75 публікацій у збірниках матеріалів та тез доповідей.

Основні публікації

Монографії:

 1. Мілова Т.М. Європейський вимір реформування конституційної юстиції в Україні. Інтеграція правової системи України в Європейський простір: стан та шляхи розвитку: монографія. Кол. авторів; В.Г.Гриценко, Є.Ю.Соболь. Кропивницький: Полімед-Сервіс, 2018. С. 117-142.

Посібники:

 1. Мілова Т.М. Основи кримінального права України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Кіровоград. 2010. 96 с.
 2. Милова Т.Н., Свирский Б.М. Духовно-нравственное и идеологическое измерение основ конституционного строя Украины. Курс конституционного права Украины. Том 2. Конституционный строй Украины: учебник / под ред. М.А. Баймуратова и А.В. Батанова. Одесса : Феникс, 2012. С.573-616. (Серия «Энциклопедия современного конституционализма).
 3. Мілова Т.М. Принцип рівності як нормативно-правова гарантія реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина. Актуальні проблеми сучасного конституційного права України : збірник наукових праць / відп. ред. академік НАН України Ю. С. Шемшученко та доктор юридичних наук, професор О. В. Батанов. Київ : Вид-во «Юридична думка», 2014. С. 263-270.
 4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [текст] / За заг. ред. Литвинова О. М. 2-ге видання зі змін. та доповн. Київ : «Центр учбової літератури», 2017. 528 с. (у співавторстві).
 5. Мілова Т.М. Основи кримінального права України. Загальна частина: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 4-е вид., переробл. і допов. Кропивницький: ФОП Ласкін Є.Є., 2018. 92 с.
 6. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту кваліфікаційних робіт зі спеціальності 081 Право / Укладачі Мілова Т. М., Трошкіна К. Є. Кропивницький, 2018 43 с.
 7. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту кваліфікаційних робіт зі спеціальності 262 Правоохоронна діяльність / Укладачі Мілова Т. М., Трошкіна К. Є. Кропивницький, 2019. 47 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Milova, T., Troshkina, K., Horlov, Y. & Dobkowski, J. (2019). Country’s Brand and Corruption Level: Cointegration Analysis. Marketing and Management of Innovations, 3, 366-373. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-28 (Scopus).
 2. Milova T., Pinchuk P., Rybalko N., Hrechaniuk S. Constitutional complaint in Ukraine: Theory and practice. The Asian International Journal of Life Sciences. 2019. № 2 (21). P. 177-188 (Scopus)
 3. Gulac O., Oleksenko R., Sobol Y., Milova T., Troshkina K. Reform of public administration in the forestry sector of Ukraine. Cuestiones Políticas. 2022. Vol. 40, № 75. 299-311. URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/39286 (Web of Science).

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Мілова Т.М. Акти Конституційного Суду України у контексті реформування конституційної юстиції. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. №2. С. 57-59. URL: http://www.lsej.org.ua/2_2019/15.pdf (Index Copernicus International.)
 2. Мілова Т.М., Бочаров-Туз В.В. Права ув’язнених осіб на охорону здоров’я та медичну допомогу в Україні: окремі аспекти відповідності міжнародним стандартам. Наукові записки. Серія: Право. 2019. Випуск 7. Кропивницький : ТОВ «Полімед-Сервіс», 2019. С.171-177 (Index Copernicus International.)
 3. Мілова Т.М. Міжнародні стандарти щодо права людини і громадянина на свободу наукової творчості. Наукові записки. Серія: Право. 2020. Випуск 8. Спецвипуск. Кропивницький : ТОВ «Полімед-Сервіс», 2020. С.8-12 (Index Copernicus International.)
 4. Мілова Т.М. Юридична природа забезпечувального наказу Конституційного Суду України. Наукові записки. Серія: Право. 2021. Випуск 9. Кропивницький : ТОВ «Полімед-Сервіс», 2021. С. 19-24 (Index Copernicus International.)
 5. Гейко А.В., Мілова Т.М. Виникнення та роль інституту префекта в контексті «формул» європейських країн. Наукові записки. Серія: Право. 2021. Випуск 11. Кропивницький : ТОВ «Полімед-Сервіс», 2021. С.125-129. (Index Copernicus International.)
 6. Мілова Т.М. Конституційно-правовий аспект принципу рівності як гарантії прав та свобод людини і громадянина в Україні. Наукові записки. Серія: Право. 2022. Випуск 12. Кропивницький : ТОВ «Полімед-Сервіс», 2022. С.14-18 (Index Copernicus International.)
 7. Мілова Т.М., Данилків Д.Я. Основні механізми створення й державної реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Наукові записки. Серія: Право. 2022. Випуск 12. Кропивницький : ТОВ «Полімед-Сервіс», 2022. С.231-237. (Index Copernicus International)
 8. Мілова Т.М., Данилків Д.Я. Порядок голосування та підрахунку голосів на зборах об’єднання співвласників багатоквартирного будинку як основний механізм прийняття рішень. Наукові записки. Серія: Право. 2022. Випуск 13. Кропивницький : ТОВ «Полімед-Сервіс», 2022. С.139-146. (Index Copernicus International)

Електронна пошта: [email protected]

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics