• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
lib_logo

Бібліотека ЦДУ ім. В.Винниченка

Правила користування бібліотекою

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Правила користування бібліотекою Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, затвердженого Постановою Верховної Ради України № 33/95 від 27.01.1995 р.; Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України № 155 від 30.04.1998 р.; Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти України №321 від 31.08.1998 р. та Типових правил користування бібліотеками в Україні № 275 від 05.05.1999 р.

1.2 Бібліотека є навчальним, культурно-просвітницьким та науково-інформаційним структурним підрозділом університету і забезпечує громадське користування книгами, матеріалами та іншими творами друку, які складають фонд бібліотеки.

1.3 Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4 Користування бібліотекою безкоштовне. Платні послуги можуть надаватись додатково відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року № 534 та Наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про надання платних послуг від 27 жовтня 1997 року № 383/293/131. Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується ректором /проректором/ університету.

2. ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

2.1 Право користування бібліотекою мають студенти, магістранти, аспіранти, професорсько-викладацький склад, працівники структурних підрозділів та учні ліцею, що мають угоду про співробітництво з університетом.

2.2 Для запису необхідно подати студентський (аспірантський) квиток; для професорсько-викладацького складу чи співробітників інших структурних підрозділів університету – службове посвідчення та довідку з відділу кадрів, дійсну в поточному році.

2.3 На підставі поданих документів заповнюється формуляр читача.

2.4 Перед записом читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою, зобов’язання їх неодмінного виконання користувач підтверджує підписом на формулярі читача.

3. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ АБОНЕМЕНТОМ ТА ЧИТАЛЬНИМ ЗАЛОМ БІБЛІОТЕКИ 

3.1 Обслуговування користувачів на абонементі можливе при наявності студентського квитка, а в читальному залі – залікової книжки.

3.2 Читачі мають змогу користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування та одержати в тимчасове користування будь-яку літературу з фонду бібліотеки на абонементах, у читальних залах та філіалах.

3.3 Для одержання літератури читач повинен заповнити вимогу читача, подати студентський квиток (залікову книжку в читальних залах), аспірантське або службове посвідчення та розписатися на формулярі читача за кожний документ, виданий на абонементі. Повернений документ засвідчується підписом бібліотекаря у формулярі читача. Вимога та формуляр читача засвідчують факт та дату видачі читачу літератури.

3.4 Професорсько-викладацький склад та співробітники університету можуть мати у користуванні не більше 25 примірників, а студенти – не більше 20.

3.5 На початку навчального року кожний студент зобов’язаний повернути всю взяту в бібліотеці літературу та перереєструватись.Бібліотека видає користувачеві літературу як на абонементі, так і до читальних залів тільки після повернення літератури, термін користування якою закінчився.

3.6 Підручники та навчальні посібники видаються студентам із фондів навчальних абонементів на семестр або навчальний рік згідно з навчальними планами і програмами.

3.7 Художня література у кількості не більше 3 примірників видається всім категоріям читачів на 15 днів.

3.8 Наукова література видається додатково для самостійної роботи строком на 10 днів.

3.9 На прохання читача термін користування документами може бути продовжено, якщо на них нема попиту інших користувачів.

3.10 Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту видаються лише в читальних залах.

3.11 Виносити з приміщень читального залу видання без дозволу бібліотекаря забороняється. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі читача.

4. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ 

Користувач має право:

4.1 розраховувати на оперативне, ввічливе, диференційне обслуговування. Одержати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього;

4.2 отримувати у тимчасове користування необхідні документи з фонду бібліотеки;

4.3 отримувати консультативну допомогу щодо довідково-бібліографічного обслуговування;

4.4 брати участь у заходах, що проводить бібліотека;

4.5 користуватись послугами Міжбібліотечного абонементу.

Користувач зобов’язаний:

4.6 дбайливо ставитися до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати, не загибати сторінок. Не виймати картки з картотек і каталогів;

4.7під час запису до бібліотеки надати необхідні відомості про себе для заповнення читацьких документів. Якщо дані змінюються, вчасно попередити бібліотеку про зміни;

4.8 при одержанні літератури ретельно перевірити її кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів, попередити про них бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на літературі відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач;

4.9повертати документи не пізніше встановленого терміну;

4.10 у разі закінчення навчання у вузі або звільнення з навчального закладу повністю розрахуватись з бібліотекою, підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі, де зроблена помітка про відсутність заборгованості;

4.11 в приміщенні бібліотеки вимкнути мобільний телефон, дотримуватись тиші, не заважати іншим працювати;

4.12 дотримуватись правил користування бібліотекою. За порушення правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користування всіма пунктами видачі документів на термін, що визначається адміністрацією.

Відповідальність користувача:

4.13 у разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними документами, або відшкодувати їх ринкову вартість. Вартість пошкоджених та втрачених видань визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання;

4.14 при втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або за цінами, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін;

4.15 за порушення правил, втрату або пошкодження документів з бібліотечного фонду користувачі несуть адміністративну або матеріальну відповідальність;

4.16 за затримання документів більш встановленого терміну користувач позбавляється права користуватись бібліотекою протягом навчального року;

4.17 за несанкціонований винос видань із фондів сплатити штраф у розмірі 3 гривень;

4.18 за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством користувачі несуть відповідальність.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ 

Бібліотека має право:

5.1 інформувати адміністрацію навчального закладу про порушення користувачами основних вимог користування документами;

5.2 вимагати від керівництва навчального закладу не допускати до сесії студентів, а також не видавати дипломи при заборгованості у бібліотеці.

Бібліотека зобов’язана:

5.3 забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» і обслуговувати їх згідно Положення про бібліотеку вищого закладу, Уставу вищого закладу, та цим Правилам;

5.4 інформувати користувачів про всі види послуг що надає.Здійснювати бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів;

5.5 комплектувати фонди відповідно до профілю вузу та попитам користувачів;

5.6 створювати максимально комфортні умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу у доборі потрібних документів та інформації;

5.7 дбати про культуру обслуговування користувачів;

5.8 забезпечити користувачам повну інформацію про склад бібліотечного фонду через систему каталогів, картотек, списків та інших форм бібліотечного інформування;

5.9 втілювати нові автоматизовані технології бібліотечного обслуговування, брати участь у створюванні регіональних, загальнодержавних баз даних і надавати доступ користувачам до них;

5.10 проводити серед читачів заняття по розширенню знань з інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, прищеплювати знання щодо роботи з книгою;

5.11 формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання;

5.12 вивчати інформаційні потреби та здійснювати оперативне забезпечення інформаційних запитів користувачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводитисоціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення;

5.13 проводити на початку кожного навчального року перереєстрацію користувачів;

5.14 забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами навчального закладу;

5.15 ураховувати читацькі запити при організації книжкових виставок, днів інформації, днів кафедр, а також конференцій, літературно-музичних вечорів, диспутів та інших бібліотечних заходів.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись