• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
lib_logo

Бібліотека ЦДУ ім. В.Винниченка

Правила оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел – необхідний елемент довідкового апарату будь-якої друкованої праці (опублікованої чи неопублікованої): монографії, дисертації, дипломної або курсової роботи, статті. Список джерел до наукової роботи – це реєстр бібліографічних описів використаних джерел за темою дослідження. Пропонуємо ознайомитись зі стандартами щодо бібліографічного опису, основними вимогами до оформлення та прикладами. 

Бібліографічний опис – сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які подають за певними правилами для ідентифікації документа та загальної характеристики (згідно ДСТУ 7448:2013 "Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять").

Для уніфікації (тобто об’єднання) складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, забезпечення можливості обміну результатами каталогізації розроблено національні стандарти. Вони є базовими зі складання бібліографічного опису. 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ Й ПОСИЛАНЬ

 • Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання : ДСТУ 8302:2015. - Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 47 с. – (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). – Стандарт набув чинності відповідно до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. No 61 з 2016 -07 -01 ; згідно з наказом ДП «УкрНДНЦ» від 04 березня 2016 р. No 65 змінено дату чинності.
 • Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [На заміну ГОСТ 7.1.-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82 ; введ. 2007-07-01 ; чинний від 2008-04-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). – Стандарт набув чинності відповідно до наказу № 10 від 16 січня 2008 р. Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.
 • Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. – [Чинний від 2008-04-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – III, 7 с. – (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).
 • Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами [Текст] : ДСТУ 7093:2009 : (ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994), MOD ; ISO 832:1994, MOD). – [Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.11-78 ; чинний від 2010–04–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – IV, 82 с. – (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).
 • Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила [Текст] : ДСТУ 3582:2013. – [На заміну ДСТУ 3582-97 ; Чинний від 2014–01–01]. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 14 с. . – (Національний стандарт України) (Інформація та документація).
 • Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила [Текст] : ГОСТ 7.12-93. – [Взамен ГОСТ 7.12-77 ; введ. 1995-07-01]. – Москва. : Госстандарт России, 1995. – III, 16 с. – (Межгосударственный стандарт) (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
 • Видання електронні. Основні види та вихідні відомості [Текст] : ДСТУ 7157:2010– Київ : Держспоживстандарт України, 2010. – 47 с. – (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). – Стандарт набув чинності відповідно до наказу № 85 від 11 березня 2010 р. Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики. 

Бібліографічний опис містить бібліографічні відомості про документ, наведені за визначеними правилами, що встановлюють наповнення і порядок послідовності зон і елементів, та призначені для ідентифікації і загальної характеристики документа (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання").

В електронному каталозі Бібліотеки КДПУ ім. В. Винниченка представлено бібліографічні записи.

Бібліографічний запис - розгорнута бібліографічна характеристика документа, у якій бібліографічний опис доповнено заголовком, анотацією чи рефератом, а також класифікаційними індексами, предметними рубриками, шифрами зберігання (згідно ДСТУ 7448:2013 "Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять").

Бібліографічний опис – це мінімальна і основна складова бібліографічного запису. Всі складові бібліографічного запису лише доповнюють бібліографічний опис. 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

 • Джерелом інформації для складання бібліографічного опису є документ в цілому. Головним джерелом інформації є – титульний аркуш, титульний екран, етикетка тощо. Для кожного виду документів встановлено відповідне головне джерело інформації.
 • Мова бібліографічного опису, як правило, відповідає мові вихідних відомостей документа.
 • Пунктуація в бібліографічному описі виконує дві функції – звичайних граматичних знаків пунктуації і знаків приписаної пунктуації, тобто знаків, що мають розпізнавальний характер для областей і елементів бібліографічного опису. Для розрізнення приписної та граматичної пунктуації застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписного знака. Виняток— крапка та кома— проміжки залишають тільки після них. Знаки крапка з комою та три крапки до винятку не відносяться.
 • Великі літери вживаються відповідно до сучасного правопису тієї мови, якою складено бібліографічний опис. З великих літер починається перше слово кожної зони. Перші слова відомостей, що відносяться до назви та відомостей про відповідальність записуються з малої літери, якщо вони не є власними назвами, першими словами назви чи цитатами.
 • Після заголовку пишуть загальне позначення матеріалу у квадратних дужках без пропусків і без скорочення: [Текст],  [Електронний ресурс],  [Відеозапис] тощо.
 • Відомості, наведені не з приписаного для конкретної зони джерела інформації, а також сформульовані на основі аналізу видання, беруть в квадратні дужки [ ].
 • При складанні бібліографічного опису застосовують скорочення слів і словосполучень.
 • Після прізвища ставиться кома та пробіл, а також пробіл між складовими ініціалів : Клочек, Г. Д.
 • Якщо видання має одного, двох чи трьох авторів, то першим елементом бібліографічного опису буде прізвище одного з авторів, а в області про відповідальность після скісної риски наводять усіх авторів, а також інформацію про осіб чи організацій, які приймали участь у створенні інтелектуального, художнього чи іншого змісту документу.
 • При наявності більше трьох авторів першим елементом опису є назва, а в області про відповідальность (за скісною рискою) пишуть лише першого автора (за бажанням можна писати всіх авторів) та вказують [та ін.].
 • Відсутні пробіли в нумерації сторінок : 8–10.
 • У кінці опису ставиться крапка.

Ознайомитись з правилами оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел також Ви можете, переглянувши презентацію Бібліографічний опис у списку використаних джерел. Загальні вимоги та правила складання.

СХЕМА ОДНОРІВНЕВОГО БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

Заголовок. Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва : відомості, що відносяться до назви / перші відомості про відповідальність ; наступні відомості. – Відомості про видання. – Специфічні відомості. – Перше місце видання, розповсюдження ; наступне місце видання : ім‘я видавця, розповсюджувача і т.п., дата видання, розповсюдження і т.п. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг : наступні відомості про фізичну характеристику ; розміри + відомості про супровідний матеріал. – (Основна назва серії або підсерії). – Примітки. – Стандартний номер (або його альтернатива).

СХЕМА БАГАТОРІВНЕВОГО БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

Заголовок. Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва : відомості, що відносяться до назви / перші відомості про відповідальність ; наступні відомості. – Відомості про видання. – Специфічні відомості. – Перше місце видання, розповсюдження ; наступне місце видання : ім‘я видавця, розповсюджувача і т.п., дата видання, розповсюдження і т.п. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг : наступні відомості про фізичну характеристику ; розміри + відомості про супровідний матеріал. – (Основна назва серії або підсерії). – Примітки. – Стандартний номер (або його альтернатива) видання в цілому.
Номер тому : Основна назва тому : відомості, що відносяться до назви / перші відомості про відповідальність ; наступні відомості про відповідальність. – Відомості про видання. – Місце видання : видавець або видавництво, дата видання. – Обсяг : ілюстрації ; розмір + супровідний матеріал. – (Основна назва серії). – Примітки. – Стандартний номер (або його альтернатива) окремого тому.

СХЕМА АНАЛІТИЧНОГО БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

Відомості про складову частину документа // Відомості про документ, у якому ця частина вміщена. – Відомості про місце знаходження складової частини у документі. – Примітки.

СХЕМА БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність. – Відомості про видання. – Позначення виду ресурсу (обсяг ресурсу). – Місце видання : ім‘я видавця, дата видання. – Специфічне позначення матеріалу та кількість фізичних одиниць : інші фізичні характеристики ; розмір + відомості про супровідний матеріал. – (Основна назва серії або підсерії). – Режим доступу. – Інформація про джерело основної назви. – Стандартний номер.

За інформацію щодо оформлення бібліографічного опису

звертайтесь до інформаційно-бібліографічного відділу (кім. 1-4)

тел.: 3-05 (внутр.)

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись