• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

Випуск 163

163 

Титульна сторінка

АвторСтаттяСторінка

 ОЛЕКСЮК О. М.

 ПЕДАГОГІЧНИЙ НАРАТИВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 12 
 ВАЛЬКЕВИЧ Р. А. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАВСЬКОЇ ПРИРОДИ ПЕРЕВТІЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ  15 
 МИХАЙЛИЧЕНКО О. В. КОБЗАРСТВО ТА ПОБУТОВЕ МУЗИКУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ КІНЦЯ XYIII – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ  .20 
 ОРЛОВ В. Ф. ФОРМУВАННЯ КАРʼЄРНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  24 
 ПАДАЛКА Г. М. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ  28 
 РАСТРИГІНА А. М. ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МИСТЕЦЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ВНЗ  32 
 ТУШЕВА В. В. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ   39
 ХУСАЇНОВА Г. А., ТАПЕНОВ Д. Т. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ДОМБРОВОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В КАЗАХСТАНІ   43
 ЧЕРКАСОВ В. Ф. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ  47

 ШИП С. В.

ВСЮ ДОРОГУ З МУЗИКОЮ У ВУХАХ. ПРО НОВУ ПРАКТИКУ СЛУХАННЯ МУЗИКИ  53 
 ШВЕЦЬ І. Б. ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО У ВИМІРАХ ПЕДАГОГІКИ  .62 
 ШЕВНЮК О. Л.  ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  65
 БІДА О. А., ОРОС І. І., БЖЕЖІНЬСКА Р. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ЗДОРОВʼЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  70 
 КУЧАЙ О. В., KUNIKOWSKI S. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ВНЗ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  74 
 БАТЮК Н. О. КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ  77 

 БЄЛІКОВА В. В.

МУЗИКА Б. ФІЛЬЦ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНАЦІАЛУ МАЙБУТНЬООГО ФАХІВЦЯ МИСТЕЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ  81
 ВОРОНОВА Н. С. СУЧАСНИЙ СТАН ВИЩОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  83 
 ГРАБОВСЬКА І. Л. РОЛЬ ТВОРЧОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  89 
 ДІДИЧ Г. С. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБОМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  92 
 ІЛІНІЦЬКА Н. С. ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСВІТНІ ТРАЄКТОРІЇ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  99 
 КЛЕПАР М. В. РОЛЬ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ СКЛАДОВОЇ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  102 
 ЛИМАНСЬКА О. В., БАРАБАШ О. В. РЕАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ   106
 НИЧ О. Б. РОЛЬ СІМʼЇ У ФОРМУВАННІ ЦІННІСНИХ ПРІОРИТЕТІВ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США   110

 ПАВЛЕНКО Н. О.

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО У ПРОЕКТУВАННІ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦИФРОВИХ НАРАТИВІВ   115
 ПОХИЛЕНКО В. Ф., САЛЕНКО О. О. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ   119
 РАКІТЯНСЬКА Л. М. НАУКОВІ ПІДХОДИ ЯК ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  124

 РОЙТЕНКО Н.

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  129
СВЕЩИНСЬКА Н. В., КОРОТКОВ А. Є.  СПЕЦИФІКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 134 
 СПІНУЛ І. В. ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА  138 
 БОНДАРЕНКО А. В.  ВОКАЛЬНО-ХОРОВИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА АРТ-ПЕДАГОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ 142 
 ГРОЗАН С. В.  ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 147
 СИВОКОНЬ Ю. М., БОСИЙ В. С.  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ХОРЕОГРАФІЇ 151 
 ТАТАРНІКОВА А. А. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО МУЗИКАНТА ЯК АРТ-МЕНЕДЖЕРА: ДАНИНА МОДІ ЧИ ВЕЛІННЯ ЧАСУ   154
 БОЖОК Т. В. НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА   160

 КОМИШАН Ю. В.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ   166
 БЛАЖЕВИЧ В. О. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКИХ ПРИЙОМІВ ТА УМІНЬ ДЖАЗОВИХ ГІТАРИСТІВ США, ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ   171
 ВАГІНА О. М.  РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ШКОЛАХ ФІНЛЯНДІЇ  175
 ВАН ЛУ  ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МУЗИКИ У ФОРМУВАННІ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ  179
 ДУ ХАНЬФЕН ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНІ ЯКОСТІ ДИРИГЕНТА ОРКЕСТРУ ТА СПЕЦИФІКА ДИРИГЕНТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  184 
 КРИВОХИЖА І. В. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ ПОЛЬЩІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ  188 
 МАЄВСЬКА А. С.  ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАНЯТТЯХ З ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ 193
 ОРЄХОВА В. В. ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У ВИКЛАДАННІ МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ   198
 ПОЖАРСЬКА Анастасія-Олена Ю.  ВИКОРИСТАННЯ ФОЛЬКЛОРУ НА УРОКАХ МУЗИКИ  202
 РАХМАНОВА О. К. СИНЕСТЕЗІЙНІСТЬ У ТВОРЧІЙ МУЗИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  206 
 РУДА Г. С. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  210 
 СТЕПАНОВА Л. В. КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ХУДОЖНЬО-ГЕРМЕНЕВТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ   215
 ЧЕНЬ Цзицзянь ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕЛОСТНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МУЗЫКАЛЬНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ У БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ   221
ЧЖАН Юй ТРАДИЦИОННЫЙ ТАНЕЦ КИТАЯ КАК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ 226
ШАТАЙЛО Н. В. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ОБРАЗОТВОРЕННЯ» У КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ  232
ЯКУБА Ю. В. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ 236
МАРТІРОСЯН Л. А., ГОРБАЧ В. В. ПРОЦЕСУАЛЬНО-ОПЕРАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ОСОБИСТІСНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 240

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись