• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

Випуск 174 (2019)

 

Титульна сторінка

АвторСтаттяСторінка

РАДУЛ Валерій Вікторович, РАДУЛ Ольга Сергіївна

СОЦІАЛЬНИЙ ЗМІСТ ВИХОВАННЯ В АНТИЧНИЙ ПЕРІОД  12
АНІСІМОВ Микола Вікторович ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ 17
БАКУМ Зінаїда Павлівна, ДИРДА Ірина Анатоліївна ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 21
БЄЛІКОВА Надія Володимирівна, ШМАТКОВ Даніїл Ігорович, ШЕЛКОВИЙ Олександр Олександрович РЕДУКЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ 26
БИРКА Маріан Філаретович СІМ БАЗОВИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКОНІВ ЕФЕКТИВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ 32
ДМИТРУК Лілія Анатоліївна  ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 36
КОЛБІНА Тетяна Василівна ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 40
КОЧУБЕЙ Тетяна Дмитрівна, ЛЮЛЬЧЕНКО Вячеслав Григорович СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА ХАРЧОВОГО ПРОФІЛЮ 45
МЕДИНСЬКИЙ Сергій Володимирович ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 51

ОРОС Ільдіко Імріївна

ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ НАВЧАННЯ РОБІТНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 56
СКЛОВСЬКИЙ Ігор Зіновійович, АКСЬОНОВА Віра Ігорівна ФЕНОМЕН ОСВІТОЦЕНТРИЗМУ ЯК ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛІЗОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ХХІ СТОРІЧЧІ 59

СТРАТАН-АРТИШКОВА Тетяна Борисівна

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  65
ЧЕРКАСОВ Володимир Федорович ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 69
ВАЛЬКЕВИЧ Раїса Андріївна ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО САМОКОНТРОЛЮ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 72
 БОЙКО Любов Михайлівна ПРОБЛЕМИ УКЛАДАННЯ ПОСІБНИКА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ (на прикладі посібника «English for Information Technology» для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення») 76

ВАСЕЦЬКА Тетяна Миколаївна

БАТЬКІВСЬКА ПІДТРИМКА ЯК ЗАПОРУКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПРОБЛЕМАМИ В СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 81
ВДОВЕНКО Вікторія Віталіївна МЕТОД ПРОЕКТІВ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ВІДХИЛЕННЯМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 86
ГОРПІНІЧ Тетяна Ігорівна ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ В США 91
ДУБІНКА Микола Михайлович СОЦІАЛЬНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ШКОЛЯРА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ  СИСТЕМИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 96
ЖЕЛЯСКОВ Василь Якович МОРСЬКА АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК ЗАСІБ ВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУДНОВОДІЇВ 101
ЗОРОЧКІНА Тетяна Сергіївна ВПЛИВ САМООСВІТИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 104
КАПІТАН Тетяна Анатоліївна МОВНІ ІГРИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 109
КОЗЛОВА Валентина Анатоліївна ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 112

КЛЕПАР Марія Василівнa

ПРОБЛЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 117
КОКАРЕВА Елеонора Олексіївна ДИРИГЕНТСЬКІ ПРИЙОМИ РОЗКРИТТЯ ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ У ХОРОВИХ ТВОРАХ 123
КУРЯТА Ірина Георгіївна НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ПРОСТОРІ  127

ЛАБЕНКО Олександр Віталійович

ПРОБЛЕМА ПАРАДИГМАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА» 132
ЛИМАНСЬКА Ольга Вікторівна, БАРАБАШ Ольга Володимирівна ДО ПИТАННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ 138
ЛИСЕНКО Людмила Олександрівна TEACHING SPELLING TECHNIQUES AS AN EFICIENT TOOL IN LANGUAGE LEARNING  142
ЛУКАШІВ Віталій Богданович ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО САМОРОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗВ’ЯЗКУ  145
МАРТІН Аліна Миколаївна ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ  149
МАРТИНЕНКО Олена Євгенівна ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВМІНЬ АНГЛОМОВНОГО АУДІЮВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ І УКРАЇНИ 153
МЕЛЬНИЧУК Сергій Констянтинович ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ АСЕРТИВНІСТІ В СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ 158
ОНОЙКО Юрій Юрійович, МОВЧАН Сергій Васильович ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСУ НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ В РОБОТІ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИХ СЕКЦІЙ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  162

ПЕТРЕНКО Вікторія Олександрівна, БУТКОВСЬКА Наталія Олександр

РОЛЬ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В МОТИВУВАННІ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  166
ПРИСТАЙ Галина Василівна ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 170
РУДЕНКО Тетяна Володимирівна ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я У ДІТЕЙ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З НЕРВОВО-ПСИХІЧНИМИ ВІДХИЛЕННЯМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 173
СТУКАЛЕНКО Зоя Михайлівна  СЕМІНАР-ТРЕНІНГ «ТОЛЕРАНТНІ ТА ІНТОЛЕРАНТНІ СТОСУНКИ» НА ФОРМУВАЛЬНОМУ ЕТАПІ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 178
ЧЕРНЬОНКОВ Ярослав Олександрович ПСИХОЛОГІЧНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНИХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 181
КОТЕЛЯНЕЦЬ Юлія Сергіївна, КОТЕЛЯНЕЦЬ Наталка Валеріївна ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОТРУДОВИХ УМІНЬ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЦ 185
НІКІТІНА Олена Олександрівна ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 189
АНТОНІВСЬКА Марина Олександрівна РОЛЬ ТА ВПЛИВ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА КУЛЬТУРНОГО КОНТЕНТУ НА ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ЗВО 193
ЗАХАРОВА Ірина Олександрівна ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЛЬЩІ 198
КІР’ЯНОВА Олена Василівна УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 202
ПАНИЧ Ганна Анатоліївна КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ НАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ США) 207 
САЄНКО Марина Сергіївна, ЛОБАЧ Наталія Вячеславівна РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ STEM-ОСВІТИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 212
САРНОВСЬКА Наталія Іванівна ВИКОРИСТАНННЯ МЕТОДІВ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 216
ЧАБАНОВИЧ Надія Богданівна СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-АНЕСТЕЗІОЛОГІВ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ 220 
ЧИЖИКОВА Ольга Вікторівна ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 224
ВАГІНА Оксана Миколаївна НАЦІОНАЛЬНАЛЬНІ ОСВІТНІ ТРАДИЦІЇ ФІНЛЯНДІЇ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТИ 227
ВОЛОШИНА Ольга Сергіївна ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 230 
ДОСУЖИЙ Владислав Анатолійович ВПРОВАДЖЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ДОСВІДУ ТРЕНАЖЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ БАС В ЛЬОТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ 234 
ДУДІНА Оксана Валеріївна ПЕРЕДУМОВИ РОВИТКУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ З ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНІ 238
КАЛІНІЧЕНКО Тетяна Миколаївна ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (2014-2018 рр.) 243 
КЛІМІШИНА Аліна Яківна ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ 247
КРАСНОЖОН Валентина Олександрівна РОЛЬ УКРАЕРОРУХУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ДИСПЕТЧЕРІВ 252 
МАКСИМЕНКО Наталія Валеріївна МЕТОДИКА ОПАНУВАННЯ ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНЯМИ МОЛОДШИХ КЛАСІВ З ПОРУШЕНИМ ІНТЕЛЕКТОМ 256
НАГОРНА Олена Василівна ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПРОСТІР 261 
СКРИПНИК Олександр Сергійович ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 265 
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics