• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Навчально-методичний відділ

Інформація про навчально-методичний відділ

  Структура відділу

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

У своїй роботі навчально-методичний відділ керується Конституцією України, законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», нормативними актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора університету, Положенням про навчально-методичний відділ Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Навчально-методичний відділ розробляє та здійснює заходи організаційного, навчально-методичного характеру, які спрямовані на забезпечення ефективного функціонування ЦДУ імені В. Винниченка, удосконалення навчально-методичної роботи та підвищення ефективності освітнього процесу в університеті, здійснює оперативний контроль за забезпеченням якості освітнього процесу в університеті, розробляє комплекс заходів щодо організації та проведення ліцензування й акредитації спеціальностей/освітніх програм, з яких здійснюється підготовка фахівців; здійснює координацію заходів щодо підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, надання освітніх послуг.

Основні функції:

– вивчення і аналіз нормативних документів щодо змісту і методів навчання, планування і організації освітнього процесу та впровадження їх вимог в освітню діяльність Університету;

– розробка нормативно-правових документів, що регламентують навчально-методичну роботу в університеті;

– підготовка проєктів наказів і розпоряджень з питань організації освітнього процесу та контролю їх виконання, підготовка необхідних матеріалів для розгляду на вченій раді університету, методичній раді університету;

– підготовка проєктів наказів про затвердження голів та складу екзаменаційних комісій, контроль за веденням документації екзаменаційних комісій;

– експертиза навчальних планів на предмет відповідності вимогам стандартів вищої освіти, іншим нормативним документам МОН України та університету;

– координація діяльності та підготовка документів для розгляду на Методичній раді університету;

– контроль за організацією освітнього процесу на рівні, що забезпечує якісну підготовку висококваліфікованих фахівців за освітніми ступенями бакалавра, магістра;

– участь у здійсненні контролю якості навчально-методичного забезпечення освітніх програм на кафедрах університету;

– контроль за виконанням навчальних планів спеціальностей;

– контроль планування і виконання навчального навантаження науково-педагогічними працівниками, в тому числі за погодинною формою оплати праці;

– розробка графіків освітнього процесу та контроль за їх виконанням учасниками освітнього процесу;

– аналіз ефективності використання форм і методів навчання, спрямованих на підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти;

– вивчення передового досвіду закладів вищої освіти з питань навчально-методичного забезпечення освітнього процесу з метою його впровадження в університеті;

– координація діяльності структурних підрозділів щодо планування, організації освітнього процесу, підвищення якості освітньої діяльності в університеті;

– розробка методичних рекомендацій щодо організації освітньої діяльності в Університеті;

– надання консультативно-методичної допомоги науково-педагогічним працівникам;

– організація замовлення дипломів державного зразка про вищу освіту та додатків до них, студентських квитків, а також повторної видачі документів про вищу освіту державного зразка та їх дублікатів у разі їх втрати або пошкодження;

– участь у підготовці матеріалів, статистичної та звітної інформації для МОН України, до звітних доповідей ректора і проректора з науково-педагогічної роботи відповідно до напрямків діяльності відділу.

– забезпечення деканатів і кафедр бланками навчальної обліково-звітної документації, яка затверджена в установленому порядку;

– підготовка матеріалів щодо призначення академічних та соціальних стипендій.

Очолює відділ кандидат філософських наук, доцент Харченко Сергій Петрович.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись