• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Історичні науки

Інформація для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ
«НАУКОВІ ЗАПИСКИ. СЕРІЯ: ІСТОРИЧНІ НАУКИ»
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

1. Видання публікує наукові статті, рецензії на наукові праці, хроніку наукового життя з історії України, всесвітньої історії, археології, етнології, історії науки й техніки, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін.

2. Відповідно до постанови ВАК України від 15. 01. 2003 №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» та до друку приймаються статті, які мають такі обов’язкові елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор,  виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується подана стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

3. Статті приймаються лише в електронному варіанті. Матеріали надсилати на електронну адресу [email protected]

Телефон відповідального секретаря видання: +38 097 380 56 34.

Назва файлу статті – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: ivanov.doc). Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: ivanov_avtor.doc.

Мови публікації: українська, англійська.

Матеріали від авторів з країн-агресорів (Російської Федерації і Білорусі) не приймаються.

Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата чи доктора наук за фахом публікації (наприклад, наукового керівника аспіранта) або витягом з протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.

4. Рукопис публікації виконується в редакторі Microsoft Word 2003 або пізніших версій. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25; вирівнювання по ширині. Береги (поля): ліве – 3 см, праве – 1,5 см, нижнє й верхнє – 2 см.

Орієнтовний обсяг статті – від 0,5 до 1,5 ум. д. а. (20–60 тис. знаків). Основний текст публікації набирається без переносів та номерів сторінок. Виділення фрагментів тексту здійснюється напівжирним шрифтом (термінологія за необхідністю) та курсивом (цитати з джерел та літератури). Підкреслювання фрагментів не допускаються. При оформленні статті треба розрізняти тире (–) і дефіс (-). Не допускається заміна дефіса знаком тире і навпаки. В тексті статті використовуються лапки такого типу «    ».

Оформлення посилань у тексті здійснюється за науковим стилем Harvard referencing style.

Вихідні дані архівних і музейних джерел, матеріалів періодичних ЗМІ, матеріалів зі збірників документів, статистичних джерел тощо включаються не до загального списку використаних матеріалів, а до підрядкових посилань (шрифт Times New Roman, кегль 12) та оформлюються відповідно до ДСТУ 8302: 2015 «Інформація та документація. Бібліографічне Посилання. Загальні положення та правила складання» До Списку літератури та References вносяться лише історіографічні джерела (монографії, статті тощо).

5. Послідовність розміщення елементів статті:

– УДК (ліворуч);

– На рядок нижче: прізвище та ім’я автора, науковий ступінь (за наявності), посада, місце роботи (навчання), e-mail, ORCID (праворуч, курсив);

– Назва статті великими літерами напівжирним шрифтом по центру;

– Анотація обсягом 1800–2500 знаків з пробілами і ключові слова (5–7 позицій) мовою статті. В анотації не допускаються скорочення й абревіатури, окрім загальновживаних. Ключові слова подаються в алфавітному порядку;

– Виклад основного матеріалу статті;

– Список літератури в алфавітному порядку, нумерація позицій автоматична. Список літератури оформлюється відповідно до Harvard Referencing style. Після опису електронного ресурсу обов’язково в дужках вказувати дату звернення;

– Прізвище та ім’я автора, назва статті, анотація й ключові слова англійською мовою (якщо стаття англійською – українською мовою). Анотація українською й англійською мовою мають бути ідентичними за обсягом і змістом. Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу назви статті, анотації й ключових слів англійською мовою. Статті з неякісним перекладом матеріалів до друку не приймаються.

– Транслітерований список джерел і літератури («References»), який оформлюється згідно з правилами Harvard Referencing style. Для цього можна послуговуватися сайтом http://ua.translit.cc/.

6. Редколегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами в статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних, цитат, фактів та посилань.

Подаючи до друку статтю в журнал «Наукові записки. Серія: Історичні науки» Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, автор або колектив авторів гарантують, що стаття є оригінальним твором, що раніше не публікувався та не подавався до друку в інше видання. Вони також гарантують дотримання принципів академічної доброчесності, що думки та ідеї, які не належать самим авторам, супроводжуються відповідними посиланнями та (або) цитатами.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають редакційним вимогам, мають низький науковий рівень чи порушують принципи наукової етики.

7. Окремим файлом подаються відомості про автора: повне прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), робоча й домашня адреси (з індексом), мобільний телефон, e-mail.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК

Прізвище та ім’я
науковий ступінь, посада,
місце роботи (навчання)
e-mail
ORCID

НАЗВА СТАТТІ

Текст анотації…

Ключові слова:

Текст статті…

Список літератури

First Name, Second Name (Ініціали) Last Name

Title

Summary

References

 

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ, REFERENCES ТА ПОСИЛАНЬ У ТЕКСТІ

Монографії:

У списку літератури:

Аблазов В. И. 2012. Афганская арена. Дипломаты и полководцы. Киев.

References:

Ablazov V. I. 2012. Afganskaja arena. Diplomaty i polkovodcy [Afghan arena. Diplomats and generals]. Kiev. (In Russian).

У тексті: (Аблазов 2012, с. 94)

 

Книги двох або трьох авторів:

У списку літератури:

Червонопиский С. В., Костыря А. А., Сироштан В. Г. 2008. Военно-политическая спецоперация СССР в Афганистане (25 декабря 1979 – 15 февраля 1989 гг.). Киев.

В References:

Chervonopiskij S. V., Kostyrja A. A., Siroshtan V. G. 2008. Voenno-politicheskaja specoperacija SSSR v Afganistane (25 dekabrja 1979-15 fevralja 1989 gg.) [The Military-Political Special Operation of the USSR in Afghanistan (December 25, 1979-February 15, 1989)]. Kiev. (In Russian).

У тексті:

(Червонопиский, Костыря, Сироштан 2008, с. 14)

 

Стаття з журналу чи збірника:

У списку літератури:

Ковальков О. Л. 2017. Інститут радянських радників у Демократичній республіці Афганістан. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія. Т. 25. № 1. Дніпро. с. 139–148.

В References:

Koval΄kov O. L., 2017. Instytut radianskykh radnykiv u Demokratychnii respublitsi Afhanistan [Institute of the Soviet Advisors in the Democratic Republic of Afghanistan]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Istoriia ta arkheolohiia. T. 25. №1. Dnipro. s. 139–148. (In Ukrainian).

У тексті:

(Ковальков 2017, с. 142)

 

Стаття в енциклопедії:

У списку літератури:

Старченко Н. П. 2009. Мікроісторія. Енциклопедія історії України. Т. 6: Ла – Мі. Київ: Наукова думка. c. 732–733.

В References:

Starchenco N. P. 2009 Mikroistoriia [Microhistory]. Entsyklopediia istorii Ukrainy. T. 6: La–Mi. Kyiv: Naukova dumka. c. 732–733. (In Ukrainian).

У тексті:

(Старченко 2009, с. 732).

 

Електронний ресурс:

У списку літератури:

Гареев М. А. 1996. Моя последняя война (Афганистан без советских войск). Москва. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://militera.lib.ru/memo/russian/gareev_ma/index.html [12. 03. 2020].

В References:

Gareev M. A. 1996. Moja poslednjaja vojna (Afganistan bez sovetskih vojsk) [My Last War (Afghanistan without Soviet Troops)]. Moskva. [Online]: Available from: http://militera.lib.ru/memo/russian/gareev_ma/index.html [Accessed: 12.03.2020]. (In Russian).

У тексті:

(Гареев 1996).

 

Архівні матеріали:

Підрядкове посилання в тексті:

Галузевий архів Служби безпеки України (далі – ГА СБУ). Ф. 16. Оп. 1 Спр. 1163. Арк. 458.

 

Матеріали ЗМІ:

Підрядкове посилання в тексті:

Заявление ТАСС. Правда. 1980. 7 января. С. 4.

Контакти редакційної колегії:

Телефон: +38 097 380 56 34

Електронна адреса: [email protected]

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics