• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ  ЯК УМОВА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ  ФАХІВЦЯ

Голови секції:

 

Сийка Чавдарова-Костова- доктор педагогических наук, профессор, заместитель декана Факультета Педагогики по международной и научно-исследовательской работе Софийского университета им. Св. Климента Охридского, София, Болгария.


Калініченко Надія Андріївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри біології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

МАРІЯМ УЙСІМБАЄВА
(Київ, Україна)

У статті досліджено та розкрито сутність поняття «соціальна активність особистості», підкреслюється роль соціальної активності як чинника суспільного розвитку; наголошується на необхідності формування діяльнісного ставлення особистості до світу; визначаються ознаки, функції та спрямованість соціальної активності особистості.

Ключові слова: активність, діяльності,соціальна діяльність, особистість, спрямованості, соціальна активність, соціальна активність особистості, формування соціальної активності.

The article investigates and reveals the essence of the concept «social activity of the individual», emphasizes the role of social activity as a factor of social development, stresses the need to develop activity relation of the individual to the world/ The paper determines the features, functions and social orientation  of social activity of the individual.

Keywords: activity, social activity, individuality, directionality, social activity, social activity of the individual, the formation of social activity.

ФІЗИЧНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Мішин Сергій
(Кіровоград, Україна)

Визначено актуальність професійного самовдосконалення, саморозвитку студента. Доведено важливість фізичного самовдосконалення у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця. Наведено етапи професійного становлення, самопізнання й самовизначення особистості. Розглянуто рівні потреб фізичного самовдосконалення.

Ключові слова: професійне самовдосконалення, самоосвіта, саморозвиток, самопізнання, самовиховання, рефлексія, потреба до фізичного самовдосконалення, студенти.

The relevance of the professional self-perfection, self-development of the student is determined in the article. The importance of physical self-improvement in the process of professional training of future specialists is grounded. The stages of professional development, self-knowledge and self-determination of personality are presented. The level of the needs of the physical self-improvement is considered.

Keywords: professional self-improvement, self-education, self-development, self-knowledge, self-reflection, the need for physical self-improvement, students.

 

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЧЕРЕЗ РОЗУМІННЯ СИМВОЛУ ЯК ЗАСОБУ ВИРАЗНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

Катерина Гусєва
(Кіровоград, Україна)

 Нові соціокультурні умови вимагають від вчителя образотворчого мистецтва не лише теоретичних та історичних знань образотворчого мистецтва, але і власного творчого самовираження. Результатом такого самовираження є створення твору мистецтва, який містить в собі художній образ, що виражається через символ і розглядається як явище складне та багатозначне.

Ключові слова: творче самовираження, творча індивідуальність, символ, художній образ, художня творчість, засіб виразності, образ.

 Newsocio-cultural conditions require from a teacherof fine arts not only theoretical and historical knowledge of the disciplinebut also his own creative expression. The result of this expression is a work of art that embodies an artistic image; the latter is expressed through symbols andacts asa complex and meaningful phenomenon.

Keywords:creative expression, creative personality, character art image, art work, a means of expression, an image.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

МИРОСЛАВА ВЕЧІРКО
(Кіровоград, Україна)

У статті розглядаються різні наукові підходи до проблеми професійного самовизначення та категорія готовності до професійного самовизначення. Визначаються особливості готовності до професійного самовизначення вчителів філологічних спеціальностей.

Ключові слова:самовизначення, професійне самовизначення, готовність, вчителі філологічних спеціальностей.

The article deals with different scientific approaches to the problem of professional self-determination and the category of readiness to professional self-determination. The author identified peculiarities of readiness to professional self-determination of the teachers of philological specialties.

 

Keywords:self-determination, professional self-determination, readiness, teachers of philological specialties. 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ НЕІМІТАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ІРИНА БЄЛІКОВА
(Харків, Україна)

У статтірозглянуто методологічний аспект застосування неімітаційних форм навчання вчителів іноземної мови. Розглянуто активні методи навчання та визначено їх основні завдання. Докладно рзглянуто неімітаційні форми активних методів навчання. Доведено важливість застосування неімітаційних форм навчання в процесі формування ключових компетенцій випускників ВНЗ.

Ключові слова: методологічний аспект, активні методи навчання, неімітаційні форми навчання, лекція, семінар, учителі іноземної мови.

В статье рассмотрен методологический аспект применения неимитационных форм обучения учителей иностранного языка. Рассмотрены активные методы обучения и определены их основные задачи. Подробно рассмотрены неимитационные формы активных методов обучения. Доказана важность применения неимитационных форм обучения в процессе формирования ключевых компетенций выпускников вузов.

Ключевые слова:методологический аспект, активные методы обучения, неимитационные формы обучения, лекция, семинар, учителя иностранного языка.

The article deals with the methodological aspects of the application unimitation learning for the teachers of the foreign languages. We consider active learning methods and identified their main task. Dealsunimitation form of active learning methods. Proved the importance of unimitation learning in the formation of the core competencies of graduates, teachers of the foreign languages.

 

Keywords:methodological aspects, active learning methods neimitatsiyni learning, lecture, seminar.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись