istfak_logo

Факультет історії, бізнес-освіти та права

Історія кафедри

Новітня історія кафедри філософії розпочалася 1 квітня 2004 року, коли в результаті реорганізації та структурних перебудов їй було повернуто власну назву і включено до складу факультету історії та права.

З відкриттям спеціальності «політологія» кафедру філософії (завідувач – кандидат соціологічних наук Фабрика А.А.) було перейменовано на кафедру філософії та політології. Нині – це випускова кафедра для спеціальності «Політологія». Завідувач кафедри – доктор філософських наук, професор Харченко Юлія Володимирівна.

В 2018 році з відкриття нової спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» на другому (магістерському) рівні вищої освіти кафедра отримала назву «кафедра філософії, політології та міжнародних відносин».

Нині на кафедрі філософії, політології та психології працюють 10  викладачів, 10 з яких мають наукові ступені, вчені звання: 1 – доктор філософських наук, 1 – доктор політичних наук, 1 – доктор психологічних наук, 3 – кандидати філософських наук, 2 – кандидати соціологічних наук, 1 – кандидат педагогічних наук, 2 – кандидати психологічних наук.

Ядро кафедри становлять провідні науковці – доценти Харченко Ю.В., Коломієць О.В., Клочек Л.В., Клюєнко Е.О., Стадніченко Р.В., Фабрика А.А., Русул О.В., які мають у своєму активі монографії  та значну кількість вагомих публікацій.

На кафедрі філософії, політології та психології регулярно працює теоретичний семінар, де у гострих дискусіях обговорюються проблеми розвитку теорії гуманітарних та соціально-політичних наук, соціальної практики тощо. Керівником семінару є доктор філософських наук, доцент Харченко Ю.В.

З 1999 року при кафедрі під керівництвом доцента Клюєнко Е.О. діє Центрально-українська соціологічна лабораторія, що здійснює соціологічний аналіз різноманітних соціальних явищ та процесів. Результати досліджень використовувалися Секретаріатом Президента України (з проблем протестних настроїв – 1999 р.), Міністерством освіти і науки України (проблеми впровадження 12-ти бальної системи оцінювання та 12-ти річного терміну навчання у ЗОШ – 2005 р.), Кіровоградською облдержадміністрацією (соціально-політична ситуація в області, стан громадської думки Кіровоградщини, соціально-економічне становище молоді області, проблема підліткової наркоманії та інші – 1999-2011 рр.). Доцент Клюєнко Е.О. у якості керівника лабораторії регулярно запрошується як експерт до ЗМІ (телебачення, преса) з виступами та коментарями по суспільнозначущих проблемах.

Соціологічна лабораторія брала участь у розробці соціологічної тестової методики «шкала соціальної  напруженості» (1999 р.), яка у 2005-2006 роках була впроваджена у загальнонаціональне щорічне моніторингове дослідження «Українське суспільство» (під керівництвом доктора соціологічних наук Паніної Н.В., Інститут соціології НАН України).

В рамках роботи соціологічної лабораторії здійснено науковий проект «Політична участь: теорія, методологія, вимірювання», який було відібрано у десять найбільш значущих, що репрезентують українську соціологічну науку в Європі та Північній Америці (Ukrainian Sociological Review, 2004-2005. – K.: Institute of Sociology of NAS of Ukraine, 2007).

При соціологічній лабораторії функціонує студентський науковий гурток.

При кафедрі створена також громадська організація «Центр аналізу складних процесів та пошуку оптимальних рішень», яку очолює доцент Харченко Ю.В. Членами громадської організації проведено ряд соціологічних опитувань та здійснено їх науковий аналіз.

Кафедра бала неодноразово співорганізатором міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, симпозіумів.

У 2007 році кафедрою започатковано традицію проведення студентської науково-практичної конференції «Історія філософії та актуальні проблеми сучасності», результати роботи якої знаходять своє відображення у збірнику студентських наукових праць.

При кафедрі під керівництвом доцента Харченко Ю.В. діє філософський науковий гурток.

Викладачі кафедри Харченко Ю.В., Коломієць О.В., Фабрика А.А., Стадніченко Р.В., Клюєнко Е.О., Сичик К.Б., Русул О.В. регулярно здійснюють підготовку студентів до участі у наукових конференціях, семінарах, круглих столах.

Колектив кафедри філософії, політології та психології проводити широку виховну роботу. Провідну роль у цьому напрямку відіграє освітньо-виховний характер дисциплін кафедри. Актуальними тут завжди були круглі столи, котрі, у різні роки, присвячувалися обговоренню проблем молоді, студентського життя, сім'ї тощо.

Стало вже традицією і проведення інтелектуальної гри «Брейн-ринг». Організатори – Лавриненко С.О., Харченко Ю.В., Фабрика А.А.

Кафедра філософії забезпечує викладання дисциплін циклу загальної підготовки для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському рівнях вищої освіти для всіх спеціальностей університету, на третьому (освітньо-науковому рівні вищої освіти, циклу професійної підготовки – для здобувачів вищої освіти спеціальностей факультету історії та права.

Викладачі кафедри підтримують творчі зв'язки з Інститутом філософії НАН України, з Національним педагогічним університетом імені М. Драгоманова, кафедрою філософії Національного авіаційного університету, кафедрою філософії Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара, Чорноморським національним університетом імені Петра Могили, з органами  місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами та організаціями, зі структурними підрозділами Кіровоградської обласної державної адміністрації. Здійснюючи профорієнтаційну роботу, кафедра співпрацює з Кіровоградською Малою академією наук учнівської молоді.

Високий рівень фахової підготовки дозволяє випускникам спеціальності «Політологія» успішно продовжувати навчання в магістратурі провідних університетів України.

Випускники кафедри філософії, політології та психології працюють обіймають посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, працюють аналітиками, консультантами у громадських та політичних об'єднаннях.