istfak_logo

Факультет історії, бізнес-освіти та права

Історія кафедри

Кафедру історії України та всесвітньої історії було створено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету 10 серпня 2021 року. Зміна концепції діяльності університету та реструктуризація його підрозділів оптимізували напрямки навчальної та наукової роботи кафедри та визначили завдання, що постали перед її колективом. Викладацький  склад кафедри сформувався з числа висококваліфікованих спеціалістів двох кафедр: історії України та всесвітньої історії. На об’єднаній кафедрі працюють два доктори історичних наук та чотирнадцять кандидатів історичних наук. Доценти кафедри О.Л. Ковальков та О.В. Чорний навчаються у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Завершують написання кандидатських дисертацій викладач К. І. Панченко та старший лаборант кафедри К. В. Москальчук. Обов’язки завідувача кафедри від 27 серпня 2021 року виконує доктор історичних наук, доцент О. А. Житков

         Традиції історичної освіти у повітовому Єлисаветграді,  було закладено у 1860 році з відкриттям жіночого училища у будинку Плескачевської по вулиці Перспективній, згодом Єлисаветградської жіночої гімназії – найстарішого навчального закладу на півдні Російської імперії. У 1904 році було збудовано двоповерхове приміщення гімназії де з перших днів функціювання викладалася загальна та російська історія. Зараз тут розміщується факультет історії, бізнес-освіти та права, структурним підрозділом якого є кафедра історії України та всесвітньої історії. У роки національного відродження та Української революції навчально-виховний процес зазнав значних змін: уперше за декілька століть імперського панування учні гімназії та викладачі отримали можливість долучитися до історії рідного краю та української народної педагогічної думки.

         У радянські часи на базі гімназії створили педтехнікум. У 1930 році він став Інститутом народної освіти, а згодом – педінститутом імені О. С. Пушкіна.

Сучасна історія двох кафедр – історії України та всесвітньої історії бере початок від часу поновлення історичного факультету на базі Кіровоградського державного педагогічного інституту в 1978 році. Саме тоді було сформовано викладацький склад, розроблено програми курсів та програми практик, якими керували викладачі кафедри. Зокрема, старший викладач Н. М. Бокій  викладала історію стародавнього світу, доцент П. Д. Верещагін – історію СРСР періоду феодалізму. З 1979 р. історію середніх віків читав кандидат історичних наук В. К. Коржавін. Спочатку доцент В. К. Коржавін очолював при кафедрі історії КПРС секцію історії, а з вересня 1980 року – створену на її базі кафедру історії СРСР. У вересні 1984 року на її основі було створено кафедру історії СРСР та УРСР та кафедру загальної історії. Кафедрою загальної історії з 1984 року керував доцент Б. О. Ачкіназі, а з 1990 року її очолила Г. М. Загідулліна. Навчальні курси з історії середніх віків, Азії, Африки, Америки, зарубіжної Європи викладали кандидати історичних наук М. І. Загідуллін, С. С. Парсамов, асистент В. М. Філоретов. Серед основних тем досліджень викладачів кафедри 1982–1985 років були: «Матеріальна та духовна культура раннього залізного віку»; «Проблеми внутрішньополітичної боротьби в капіталістичних країнах в новий та новітній часи». Через десять років пріоритет було віддано вивченню проблематики соціально-економічних і політичних процесів в Англії, Франції, ФРН, історії культури, східнослов’янській міфології та ін.

З червня 1992 року структурним підрозділом університету стає кафедра всесвітньої історії. Завідувачем кафедри з 1992 до березня 1997 року була Г. М. Загідулліна. На історичному факультеті з жовтня 1994 року до серпня 1995 року функціювала кафедра історії слов’янських народів, яку очолював І. В. Поперешняк. У результаті її реорганізації у серпні 1995 року викладачі кафедри історії слов’янських народів увійшли до складу кафедри всесвітньої історії. З 1997 до 2003 року завідувачем кафедри всесвітньої історії був В. М. Павченко, а з 2003 до 2005 року кафедру очолював кандидат історичних наук, доцент В. М. Філоретов. З серпня 2005 до січня 2006 року та упродовж вересня–жовтня 2009 р. обов'язки завідувача кафедри виконувала кандидат історичних наук, доцент О. І. Бабак. Із січня 2006 року до серпня 2009 року кафедру очолював доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України О. П. Моця, з 2009 року до серпня 2018 року кафедрою завідував доктор історичних наук, професор О. І. Кіян, а з серпня 2018 року до серпня року 2021 року завідувачем кафедри працювала доцент О. І. Бабак.

За підсумками науково-дослідної діяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка серед основних структурних підрозділів кафедра посіла друге місце у 2005 році, четверте місце у 2006 році. На кафедрі діяли наукові школи під керівництвом докторів історичних наук, професорів С. С. Парсамова та О. І. Кіяна. За 2005–2010 роки викладачами кафедри було опубліковано близько 300 наукових та навчально-методичних праць, серед них 23 монографії. На початку ХХІ століття кафедра була співорганізатором Міжнародної наукової конференції «Причорномор’я та Крим в добу середньовіччя (ХІV–ХVІ ст.)», Міжнародного круглого столу «Українсько-польські культурні зв'язки», регіональних науково-практичних конференцій «Центральна Україна – Польща в дослідженнях науковців та краєзнавців Кіровоградщини», «Історична освіта на Кіровоградщині та сучасні підходи до викладання шкільних історичних курсів», «Використання інформаційних технологій у викладанні суспільно-гуманітарних дисциплін у середній та вищій школі», «Методологічні засади історичної освіти в контексті профілізації старшої школи» та ін.

Викладачі кафедр брали участь у роботі Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій з проблем українознавства (2001 р., м. Оломоуц, Чехія; 2002 р., м. Київ), з проблем польсько-українських зв’язків (2001 р., м. Київ), в українсько-німецькому семінарі (2003 р., м. Київ), з проблем історії Східної Європи (2002 р., м. Львів), з проблем української історіографії (2001 р., м. Чернівці), з проблем трипільської культури (2003 р., м. Тальянки), П’ятій міжнародній науковій конференції «Творча спадщина Володимира Винниченка на тлі ХХ століття» (2020), Всеукраїнській науково-практичних інтернет-конференціях присвячених компетентнісно-орієнтованому навчанню (2020, м. Київ), у конференціях присвячених викликам сьогодення та новітнім дослідженням (2018–2020 рр, м. Київ, м. Суми, м. Чернігів, м. Ніжин, м. Харків, м. Одеса), у конференціях з краєзнавчої проблематики (м. Кропивницький, м. Умань), у науково-практичних семінарах з проблем реформування української школи (2018–2020 рр.).

Значним науковим здобутком кафедри стало відкриття аспірантури зі спеціальностей 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни й 07.00.05. – етнологія. На сучасному етапі функціонує аспірантура за спеціальністю 032 Історія та археологія, яка готує осіб для здобуття наукового ступеня доктора філософії. Зокрема, під керівництвом професорів кафедри С. С. Парсамова, О. І. Кіяна та В. М. Філоретова, доцента Л. М. Філоретової захищено низку дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Членами спеціалізованих учених рад по захисту дисертацій були професори кафедри О. І. Кіян, С. С. Парсамов, доцент Н. П. Босенко. Кафедра всесвітньої історії редагувала збірник наукових статей серії «Історичні науки», зареєстрованого ВАК України як фахове видання. У контексті наукових інтересів викладачів кафедри і студентів на факультеті історії та права функціонували студентські наукові проблемні групи: «Проблеми державотворення, культурогенезу та повсякденного життя народів світу в епоху Середньовіччя та Нового часу (доцент Марченко О. М.), «Культура та ментальність Європейського Середньовіччя» (професор Парсамов С. С.), «Актуальні проблеми історії слов'ян ХІХ – початку ХХ ст.» (доцент Позднякова І. С.), «Технології інтерактивного навчання: сучасні підходи у вивченні та викладанні всесвітньої історії» (доцент Бабак О. І.), «Історія повсякденності модерної Європи» (доцент Бабак О. І.), «Міфологія та релігія стародавнього світу» (доцент Пономаренко Л. В.). Під керівництвом викладачів кафедри студенти брали участь і ставали призерами Всеукраїнської студентської олімпіади з історії, університетських конкурсів з нагоди 125-річчя педагогічної освіти на Кіровоградщині, виступали на студентських науково-практичних конференціях «Історичні, правові, соціокультурні процеси, повсякденне життя та світогляд народів Європи в епоху Середньовіччя та Нового часу» ( 2020 р.), «Просопографічні та соціокультурні дослідження в історії Центрально-Східної та Східної Європи в епоху Середньовіччя та Модерний час» (2020 р).

Викладачі кафедри підтримували творчі зв’язки з Інститутом історії України НАН України, з Інститутом археографії та джерелознавства України НАН України, Інститутом етнонаціональних і політичних досліджень НАН України, Рівненським державним гуманітарним університетом, Київським національним університетом імені Т. Г. Шевченка, Запорізьким національним університетом, з державним навчальним закладом «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації». Кафедра всесвітньої історії активно співпрацює з кабінетом історії та кафедрою теорії та методики середньої освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

* * *

Кафедра історії України в Кіровоградському державному педагогічному інституті імені О. С. Пушкіна (нині Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка) була створена 8 жовтня 1991 року. До нового підрозділу увійшла частина викладачів кафедри історії СРСР та УРСР, а також кафедри історії суспільно-політичних дисциплін. Наприкінці 1991 – на початку 1992 року на кафедрі історії України працювали викладачі Н. І. Біденко, Н. М. Бокій, О. Д. Брайченко, О. А. Житков, К. В. Манжул, К. С. Мельничук, Г. М. Перепелиця, О. О. Рафальський, Л. М. Філоретова. На час утворення кафедри виконуючим обов’язки завідувача було призначенко доцента Г. М. Перепелицю, а 23 грудня 1991 року на цю посаду обирається випускник Київського державного університету, старший викладач О. О. Рафальський.

У 1992 р. кафедра започаткувала видання збірника статей „Наукові записки з історії України”. На його сторінках публікувалися праці викладачів кафедри, присвячені тематиці політичної, соціально-економічної та військової історії України, а також вітчизняної археології, педагогіки, культури та історичного краєзнавства.

У 1994 р. викладачами кафедри – доцентами Н. М. Бокій та О. Д. Брайченком у співавторстві із доцентом кафедри української літератури Л. В. Куценком було підготовлено й опубліковано перший навчальний посібник „До джерел історії краю. З найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття”. У посібнику було узагальнено археологічні, писемні та фольклорні джерела, на основі яких висвітлювалися основні етапи соціально-економічного розвитку Центральноукраїнського регіону.

У жовтні 1995 – жовтні 1996 рр. кафедру очолював доцент О. А. Житков. В означений період перелік друкованих праць викладачів кафедри поповнився грунтовними навчально-методичними посібниками доцента О. Д. Брайченка „Україна – Англія. Книга для читання з англійської мови” (1996 р.) (укладеного в співавторстві з викладачем кафедри іноземних мов М. І. Данилко) та доцента О. О. Рафальського „Україна в ХХ столітті. Проблемно-хронологічний довідник” (1996 р.).

У жовтні 1996 – травні 2003 рр. завідувачем кафедри історії України працював доцент Г. М. Перепелиця. У зазначений час кафедра досліджувала колективні теми “Доба пізньої бронзи на дніпровському Правобережжі” та “Соціально-політичні процеси в Україні у XVII – XX століттях”. Наукова цінність праць, підготовлених у відповідності до окресленої тематики, визначається узагальненням значних фактографічних і статистичних матеріалів. При цьому, особлива увага викладачів кафедри приділялася проблемам раннього залізного віку, українського національно-культурного відродження та історії української державності.

У період травня 2003 – серпня 2005 рр. кафедрою завідував доцент К. С. Мельничук, а у вересні 2005 р. її очолив доктор історичних наук, професор О. О. Рафальський – автор понад сотні наукових праць, що торкаються проблем вітчизняної історії, етнології та політології. 2004 року за активної участі викладачів кафедри історії України на факультеті історії та права було налагоджено випуск фахового збірника „Наукові записки. Серія: Історичні науки”. У квітні 2006 р. кафедрою було проведено першу в її історії та в історії факультету міжнародну наукову конференцію „Північне Причорномор’я і Крим у добу середньовіччя (ХІV–ХVІ ст.)”, присвячену десятій річниці археологічних досліджень золотоординської пам’ятки в с. Торговиця на Кіровоградщині. Конференція знайшла широкий відгук у наукових колах. У її роботі взяли участь науковці з Києва, С.-Петербурга, Кіровограда, Черкас, Чернівців, Харкова, Запоріжжя, Бахчисарая та Чигирина.

Члени кафедри постійно працювали над підвищенням якісних показників щодо кадрового забезпечення кафедри та науково-методичного рівня викладання історичних дисциплін. Зокрема, впродовж 2003 – 2008 рр. успішно захистили кандидатські дисертації викладачі кафедри І. А. Вівсяна, Л. М. Філоретова, О. В. Чорний та Н. М. Токар. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2018 р. докторську дисертацію захистив доцент О. А. Житков. За останнє десятиліття викладачами кафедри було підготовлено значну кількість наукових, навчальних та навчально-методичних праць для студентів факультету історії та права. Серед них варто відзначити видання “Цивілізаційна історія України” (автор О. О. Рафальський та інші, 2005 р.), “Василь Миколайович Доманицький: особистість, науковець, громадський діяч” (автор Н. М. Токар, 2012 р.), “Історія української культури. Від давніх часів до кінця ХVІІІ ст. Навчальний посібник. Для студентів, які навчаються за спеціальністю “Історія” (автор-укладач В. Г. Грінченко, 2011 р.), “Навчально-методичний посібник з курсу “Історія політичної думки в Україні” та “Історична географія: Навчальний посібник для студентів факультету історії та права” (автор І. А. Вівсяна, 2011 р., 2012 р.), “Хрестоматія з історії України ХVІІ ст. Навчально-методичне видання” (укладачі В. К. Кізюн, К. С. Мельничук, 2007 р.), “Проблеми збройної боротьби національно-патріотичних сил за українську державність“ (автор В. К. Кізюн, 2003 р.), “Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття. Збірник документів і матеріалів” (укладачі О. А. Житков, Л. М. Філоретова, 2007 р.), “Україна в роки Другої світової війни” (автор Л. М. Філоретова, 2006 р.), “Етнографічна практика: Методичні рекомендації та матеріали. Для студентів факультету історії та права” (укладач С. В. Проскурова, 2006 р.), каталог “Археологічні скарби Кіровоградщини” (укладачі І. А. Козир, О. В. Чорний та інші, 2010, 2011, 2013 рр.), “Джерелознавство вітчизняної історії. Короткий словник-довідник” (автор О. В. Чорний, 2013 р.).

На кафедрі історії України значна увага приділялася науковій роботі. Наукові праці професорсько-викладацького складу кафедри охоплюють проблеми історії України, археології, краєзнавства, вітчизняної історії та її джерельної бази. Результати досліджень викладачі узагальнювали у наукових статтях, посібниках, методичних розробках, тезах виступів на міжвузівських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Зокрема, доцент Н. М. Бокій у грудні 2003 р. брала участь у роботі міжнародної конференції, присвяченій голодомору 1932–1933 рр., що проходила в Будапешті (Угорщина). Доцент О. А. Житков того ж року зробив наукову доповідь на Третьому міжнародному конгресі українських істориків у Луцьку. 2007 року доценти Н. М. Бокій, І. А. Козир та асистент кафедри Т. Д. Позивай представляли результати власних археологічних досліджень під час роботи Першого конгресу євразійської археології, що проходив у м. Ізмір (Туреччина).

Викладачі кафедри виступали організаторами наукової роботи студентів факультету. 2012 року за активної участі кафедри історії України, було проведено студентську наукову конференцію “Битва на Синіх Водах 1362 року в контексті європейської історії доби середньовіччя”. Очно та заочно в роботі конференції взяли участь представники вишів Кіровограда, Кам’янця-Подільского, Києва, Черкас. На кафедрі історії України 2010 року було започатковано випуски збірника студентських наукових праць “Історичний зошит”, у якому публікуються результати наукових розвідок.

2010 року кафедра історії України підготувала першого в історії факультету переможця престижного конкурсу для молодих науковців “ЗАВТРА.UA”. Ним став тодішній студент ІV курсу К. І. Панченко (нині асистент кафедри історії України) з дослідженням “Південна Русь – Золота Орда: етнокультурна взаємодія (за матеріалами Торговицького археологічного комплексу)” (науковий керівник доцент І. А. Козир). У 2017 році переможцем цього ж престижного конкурсу була визнана студентка Я. В. Бевз (науковий керівник доцент О. В. Чорний).

Під керівництвом викладачів кафедри успішно працювали наукові гуртки та проблемні групи. Популярністю серед студентів користувався археологічний гурток, який об’єднував щороку більше 20 студентів факультету. Нині його роботою керують викладачі І. А. Козир та К. І. Панченко. Базуючись на матеріалах розкопок, що відбувалися щорічно в межах археологічної практики, студенти-історики готували курсові та дипломні роботи. Крім того, у жовтні 2004 р. матеріали з Торговицького археологічного комплексу золотоординського часу, який досліджували викладачі кафедри і студенти, були представлені спільною доповіддю на міжнародній науковій конференції “Пам’ятки ісламської культури на євразійському просторі”, що проходила в Берліні (Німеччина).

На базі кафедри історії України діяв етнологічний гурток, який очолювала доцент С. В. Проскурова. Гуртківці збирали та опрацьовували матеріали щодо особливостей побуту населення Кіровоградської області та маловідомих сторінок історії краю ХІХ – ХХ століть. Зокрема, керівником і членами гуртка було підготовлено кілька наукових проектів у рамках усної історії українського народу, що були опубліковані у виданнях Українського інституту національної пам’яті та відзначені на рівні держави. Широким колом наукових інтересів представлено роботу проблемних груп “Дослідження історії України ХХ – ХХІ століть” (керівник доцент О. А. Житков) та “Історія вітчизняної суспільно-політичної думки ХІХ – ХХ століть” (керівник доцент І. А. Вівсяна).

Викладачі кафедри підтримували тісні наукові зв’язки з регіональними та загальнодержавними науковими установами й організаціями, із провідними вузами держави, а також із науковими центрами ближнього зарубіжжя. Зокрема, професор О. О. Рафальський у співавторстві з членом-кореспондентом НАН України О. П. Моцею та провідним науковим співробітником Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України М. П. Горєловим 2005 року опублікував фундаментальну монографію “Цивілізаційна історія України”, презентація якої відбулася в нашому університеті на базі факультету історії та права.

Доцент І. А. Козир тривалий час співпрацювала з Інститутом археології НАН України, доцент С. В. Проскурова підтримувала активні наукові зв’язки з Інститутом етнології НАН України. Інші викладачі кафедри спіпрацювали з Інститутом історії України, Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, з відповідними кафедрами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та іншими провідними закладами вищої освіти. Особливо тісні наукові зв’язки кафедра історії України Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка мала з кафедрою історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, яку очолює знаний науковець, професор В. Й. Борисенко. В аспірантурі цієї кафери у різний час успішно навчалися Л. М. Філоретова, І. А. Вівсяна, О. В. Чорний, Н. М. Токар та О. Л. Синенко.

Члени кафедри підтримували тісні зв’язки з вчителями-істориками міста й області, більшість з яких є випускниками нашого факультету. Також кафедра плідно співпрацювала з Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені В. О. Сухомлинського.

Результатом понад 30-літньої роботи археологічної експедиції факультету стало зібрання унікальної колекції археологічних матеріалів. Вона лягла в основу створеного у 2011 р. археологічного музею в університеті. Автори ідеї та виконавці цього проекту І. А. Козир, О. В. Чорний та К. І. Панченко. Археологічний музей названий іменем Нінель Бокій, яка тривалий час працювала доцентом кафедри історії України, очолювала археологічну експедицію історичного факультету, згодом факультету історії та права і чимало зробила для вивчення давньої і середньовічної історії Кіровоградщини та її популяризації. Відкриття музею відбулося 22 червня 2011 року. Це стало значною подією в історії кафедри, факультету та університету. Нині музей є найбільшим зібранням унікальних знахідок, що представляють найдавнішу історію нашого краю.

2012 рік в історії кафедри знаменувався підготовкою та виходом у світ унікального і першого в області ґрунтовного навчального посібника „Кіровоградщина. Історія рідного краю”, адресованого вчителям і школярам області. Керівником, науковим редактором і одним із авторів цього проекту виступила доцент І. А. Козир. З-поміж інших авторів участь у підготовці посібника взяли доценти кафедри І. А. Вівсяна та О. В. Чорний.

Викладачі кафедри активно працювали з талановитою та обдарованою молоддю, що навчається в університеті, а також зі школярами, котрі навчалися в системі Малої академії наук Кіровоградської області. Зокрема, тривалий час в Малій академії працювала доцент Н. І. Біденко, а нині з талановитими школярами, котрі захоплюються проблемами вітчизняної історії та історичного краєзнавства, працює доцент С. В. Проскурова.

Кафедра історії України неодноразово виступала організатором або співорганізатором наукових конференцій. Серед них – міжнародні наукові та науково-практичні конференції „Сім’я Раєвських в історико-культурному просторі слов’янського світу” (2001 р.), „Синьоводська битва 1362 року в контексті середньовічної історії Східної Європи” (2012 р.), „Війна 1812 року в контексті вітчизняної та європейської історії” (2012 р.), „Актуальні проблеми археології та історії раннього залізного віку” (2013 р.), „На східній межі Старої Європи” (2015 р.), „Зелена Брама. Літо 1941-го: героїзм і трагедія 6-ї та 12-ї армій” (2016 р.). “Центральна Україна у вирі революційних подій 1917–1921 рр.” (2018 р.), “Кіровоградська область. 80 років в історії Центральної України” (2019 р.), “Археологія України: історія досліджень та дослідники” (до 70-річчя відкриття Чорноліського городища)” (2019 р.). Кожна із згаданих конференцій мала значний резонанс у наукових колах не лише України, а й серед науковців зарубіжжя.

У 2018–2020 рр. на базі факультету було організовано роботу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Історія та археологія”. Переможцями конкурсу стали студенти факультету К. В. Москальчук (2018 р.), А. В. Блохіна (2019 р.) та В. Ю. Пахолівецький (2020 р.). Конкурсні роботи були виконані під керівництвом доцентів кафедри О. В. Чорного та Л. М. Філоретової.

Кафедра постійно підтримувала зв’язки зі школами міста та області, Кіровоградським обласним інститутом післядипломної підготовки освітян. Зокрема, у 2019–2021 роках було проведено обласний науково-практичний семінар учителів історії та суспільствознавчих дисциплін і викладачів вузу “Особливості викладання актуальних проблем історії ХХ століття в закладах загальної середньої освіти” (2019 р.) та організовувалися інші заходи.