• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18

Відділ кадрів

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, підпорядкованим ректору університету.

У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, статутом Товариства, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими локальними нормативними актами університету, а також наказами і розпорядженнями ректора університету.

Основні напрямки роботи відділу:

 • Бере участь у формуванні штатного розпису, зокрема з питань відповідності Класифікатору професій і Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників.
 • Проводить заходи щодо добору та розстановки працівників, вивчення їхніх ділових (професійних) та особистих якостей, з дотриманням законодавства про захист персональних даних та положення про порядок обробки та захисту персональних даних працівників та контрагентів.
 • Вивчає та узагальнює підсумки роботи з персоналом, аналізує результати атестації працівників (рішення атестаційної комісії), аналізує причини плинності персоналу та стан трудової дисципліни, готує пропозиції керівництву щодо виявлених недоліків, мотивації персоналу, поліпшення трудової дисципліни, зниження витрат робочого часу, контролює виконання планів по проведенню заходів із зазначених питань.
 • Організує проведення атестації працівників (з урахуванням положень колективного договору), розробляє плани заходів з реалізації рекомендацій атестаційних комісій, контролює їх виконання.
 • Проводить заходи щодо забезпечення дотримання працівниками трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку, узагальнює стан цієї роботи та інформує ректора, його заступників та керівників структурних підрозділів, оформлює документи, пов’язані з проведенням службових розслідувань та застосуванням заходів дисциплінарного стягнення.
 • Веде військовий облік військовозобов’язаних та призовників, забезпечує взаємодію з військовими комісаріатами.
 • Готує проекти наказів ректора з кадрових питань (про прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, звільнення з роботи, зміну облікових даних, про надання відпусток, про заохочення, накладення стягнень та ін.), особового складу студентів, забезпечує реєстрацію наказів, формування їх у справи відповідно до номенклатури справ університету, поточне зберігання.
 • Проводить роботу з ведення, обліку та зберігання трудових книжок.
 • Веде облік персоналу за картотекою особових карток працівників.
 • Формує особові справи працівників та забезпечує їх зберігання.
 • Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів з питань розроблення положень про підрозділи та посадових інструкцій працівників, внесення змін до зазначених документів.

Персональний склад відділу кадрів:

Начальник відділу кадрів

кандидат юридичних наук Переверзєв Дмитро Миколайович

тел.: (0522) 32-14-27

тел. внутрішній: 5-32

адреса: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, 25006

кабінет: 202, навчальний корпус № 5

Старший інспектор відділу кадрів

Берегуленко Ольга Олександрівна

(накази про заохочення, стягнення, відпуски)

тел. внутрішній: 2-89

адреса: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, 25006

кабінет: 201, навчальний корпус № 5

Фахівець ІІ категорії

Іус Тетяна Сергіївна

(накази по особовому складу студентів денної форми навчання, заочної форми навчання та магістратури)

тел. внутрішній: 2-89

адреса: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, 25006

кабінет: 201, навчальний корпус № 5

Старший інспектор відділу кадрів

Колеснікова Наталія Павлівна

(накази по основній діяльності та з кадрових питань)

тел. внутрішній: 2-89

адреса: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, 25006

кабінет: 201, навчальний корпус № 5

Старший інспектор відділу кадрів

Трегубенко Інна Миколаївна

(накази по основній діяльності та з кадрових питань)

тел. внутрішній: 2-89

адреса: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, 25006

кабінет: 201, навчальний корпус № 5

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись