ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ОБРАЗНО-СМИСЛОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ ЯК ФАКТОР ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ

БЄДАКОВА Софія Вікторівна –

кандидат мистецтвознавства, доцент,

доцент кафедри музичного мистецтва

Миколаївського національного університету

імені В. О. Сухомлинського

https://orcid.org/ 0000-0002-9234-2459

e-mail: [email protected]

Анотація

    Стаття присвячена аналізу досліджень вітчизняних авторів української пісенної поетики, що загалом зводяться до вивчення фольклору як пісенної скарбниці, динаміка і еволюція якого йшли від вузької побутової сфери щоденного життя до широких соціально-громадських обріїв. У статті аналізуються фундаментальні музично-теоретичні праці Ф. Колесси, С. Людкевича, К. Квітки, С. Гриці, А. Іваницького та інших, які через осмислення типологічних засад формотворення української пісні зробили вагомий внесок у вітчизняну фольклористику.

Ключові слова: український фольклор, вплив історизму, методи дослідження, науковий аналіз, українська пісенна епіка.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Головацкий Я. Ф. Песни Галицкой и Угорской Руси, Ч. І–ІІІ / Я. Головацкий. – М., 1878. – 255 с.

2. Грица С. Й. Мелос української народної епіки / С. Й. Грица. – К.: Наукова думка, 1979. – 247 с.

3. Іваницький А. І. Українська музична фольклористика (методологія і методика): Навчальний посібник / А. І. Іваницький. – К.: Заповіт, 1997. – С. 21– 45.

4. Іваницький А. І. Українська народна музична творчість / А. І. Іваницький. – К.: Музична Україна, 1990. – 348 с.

5. Исторические песни малорусского народа съ объясненіями В. Антоновича и М. Драгоманова. – Т.1,2. – К. 1874 – 1875. – 329 с.

6. Квитка К. В. Избранные труды: в 2-х т. / Сост. и коммент. В. Л. Гошовского / К. В. Квитка. – М.: Советский композитор, 1971. – Т.1. – С.18– 26.

7. Колесса Ф. М. Музикознавчі праці / Підгот. до друку С. Й. Грица /Ф. М. Колесса. – К.; Наукова думка, 1970. – 453 с.

8. Кравцов Н. И. Проявление художественного единства в фольклорном произведении // Фольклор как искусство слова / Н. И. Кравцов. – М., 1966. – С. 160–169. 9. Людкевич С. Ф. Дослідження, статті, рецензії / С. Ф. Людкевич. – К.: Музична Україна. 1973. – 229 с.

10. Михальчишин Я. З музикою крізь життя // Упоряд. Л. І. Мелех-Яросевич / Я. Михальчишин. – Львів: Каменяр, 1992. – 231 с.

11. Потебня А. Из записок по теории словесности / А. Потебня. – Харьков, 1905. – 263 с.

12. Пуда Г. Слово і пісня / Г. Пуда. – К.: Знання, 1984. – 231 с.

13. Різник О. Пісня // Нариси української популярної культури / О. Різник. – К.: УЦДК, 1998. – С. 523–538.

14. Українські пісні, видані М. Максимовичем (Фотокопія з видання 1827 р.) – К.: АН УРСР, 1962. – 344 с.

15. Szuman S. O sztucie i wychowaniu estetycznym. Warszawa, 1962. – 562 s.