Наукова діяльність кафедри

Кафедра перекладу, прикладної та загальної лінгвістики характеризується помітною «наукоємністю». Викладачі й студенти займаються теоретичними й прикладними дослідженнями, діє аспірантура, провідні науковці беруть участь у підготовці та атестації наукових кадрів.

Тема головної кафедральної науково-дослідної роботи «Мовні картини світу в аспекті лінгвокультурології та компаративістики» (державний реєстраційний номер  0116U005283)

На початку 2000-х на кафедрі під керівництвом професора, доктора філологічних наук Володимира Миколайовича Манакіна сформувалася наукова школа, яка зосередилася на проблемних питаннях порівняльного мовознавства та лінгвокультурології. До складу школи ввійшли викладачі, докторанти, аспіранти, пошукувачі, студенти з різних областей (навчальних закладів, центрів) країни.  Не зважаючи на зміну місця роботи, професор Манакін продовжує активно співпрацювати з кафедрою, керувати дисертаційними дослідженнями, брати участь у наукових заходах. 

IMG 6164

проф. В.Манакін презентує на кафедрі
свою книгу "Мова і міжкультурна комунікація"

На сьогодні наукові дослідження координує Олег Анатолійович Семенюк. Сферою наукових інтересів професора та його учнів є вплив екстралінгвальних факторів на розвиток сучасних мов, інтегральні та диференційні фактори у формуванні  мовних картин світу. У відповідності до наукових інтересів школи виконано більше 20-ти дисертаційних досліджень, написано з десяток монографічних праць, велику кількість наукових статей.

p DSC 0341 2

У 2005-2007 роках в контексті зазначеної проблематики за замовленням МОН України виконувалася науково-дослідна тема «Європейські картини світу в аспектах етнолінгвістики та лінгвокультурології».

За час існування кафедри сформувався й напрямок прикладних лінгвістичних досліджень, пов’язаний із теорією та практикою перекладу. Професор Олександр Миколайович Білоус та його учні, викладачі кафедри, активно досліджують проблемні питання перекладацької діяльності. Їх зусилля знайшли вияв у дисертаційних працях, монографіях, навчальних посібниках та статтях.

biolus1

Переважна частка досліджень на кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики виконуються в контексті головної  науково-дослідної теми. Особливо виразно це ілюструють теми кандидатських дисертацій викладачів та аспірантів кафедри. Зокрема:

«Національно-культурна специфіка назв птахів в українській та німецькій мовах» (Дробаха Лариса, 2003);

«Концепти „чоловік” та „жінка” в українській та англійській мовних картинах світу» (Бондаренко Олександр, 2005 рік); «Власні назви в російському рекламному тексті: лінгвістичний і функціональний аспекти» (Грушевська Юлія,  2005 рік);

«Лінгвокультурні особливості українського та англійського сленгу» (Бондаренко Катерина, 2007 рік); «Мова драматичних творів Володимира Винниченка у лінгвокультурному аспекті» (Білоус Віктор, 2007); «Конотативні компоненти лексичної семантики як параметр міжмовного зіставлення (на матеріалі української та англійської мов)» (Бараболя Антон, 2007 рік); «Семантична структура юридичних термінів української та англійської мов» (Ляшук Анна, 2007 рік);  

«Лексико-семантичне поле "добро" в англійській та українській мовах» (Іваненко Надія, 2008 рік);  

Варіативність фонемної структури слова на матеріалі британського та австралійського вокалізму у нормативному аспекті (на основі лексикографічних джерел)» (Верещак Юлія, 2009 рік); «Слова категорії стану в структурі речень німецької й української мов» (Пянковcька Ірина, 2009 рік); «Адаптація англіцизмів до сучасної німецької мови (на матеріалі англіцизмів комп’ютерної галузі й технологій)» (Міщенко Алла, 2009 рік); «Типологія оказіональних трансформацій стійких висловлювань в англійських та українських художніх текстах ХХ століття» (Гурбанська Світлана, 2009 рік);

«Сучасна американська церемоніальна промова в лінгвокультурному та лінгвопрагматичному аспектах» (Гундаренко Олена, 2010 рік); «Семантика і валентна структура предикатів руйнування в німецькій та українській мовах» (Ожоган Андрій, 2010); «Особливості англоамериканських запозичень в українській та російській мовах початку ХХІ століття на тлі процесу контактування мов (на матеріалі словників та мови ЗМІ)» (Лелека Тетяна, 2010 рік); «Вторинна номінація у творенні комічного (на матеріалі сленгових соматизмів української й німецької мов)» (Русановська Тетяна, 2010 рік);

«Часткові еквіваленти у відтворенні англомовних текстів в українському перекладі» (Стасюк Богдан, 2011 рік); «Мова творів В. Пелевіна в психолінгвістичному і лінгвокультурному аспектах»   (Акімова Наталія, 2011 рік);

«Реалізація концептів Жінка та Чоловік в оригіналі та перекладах художнього тексту (на матеріалі перекладів романів М.Мітчел «Gone with the Wind» і Дж. Голсуорсі «The Forsyte Saga»)» (Бідна Тетяна, 2012 рік); «Суспільно-політична лексика у структурно-семантичному аспекті» (Снісаренко Яна, 2012 рік); «Внутрішня форма слова як параметр міжмовного зіставлення (на матеріалі англійської та української мов)» (Токарєв Кирило, 2012 рік);

«Предикати ітеративної семантики у німецькій та українській мовах» (Веризубенко Микола, 2013); «Внутрішня форма метафори в англійській та українській мовах»  (Головенко Крістіна, 2013 рік); «Комунікативні засоби творення іміджу політичного лідера (на матеріалі українського, російського та англійського політичного дискурсу)» (Чорна Олена, 2013 рік); «Структурно-семантичні особливості термінології маркетингу німецької та української мов» (Коваленко Наталія, 2013); «Лексичні та фразеологічні одиниці на позначення рис характеру людини в українській та німецькій мовах» (Тарануха Тетяна, 2013); «Особливості семантичного простору назв емоційних явищ в англійській та українській мовах» (Григоренко Наталія, 2013 рік); «Структурно-мотиваційні характеристики американських етнофобізмів» (Скіданова Катерина, 2013 рік); «Аксіологічна модальність інтерв’ю: функціональні та структурні особливості» (Сушкевич Ольга, 2013 рік); «Особливості вербалізації концептів "SUCCESS"-"FAILURE" "УСПІХ" - "НЕВДАЧА" в англійській та українській мовах» (Калініченко Віра, 2013 рік);

«Комунікативний аспект вимовного акценту українців: сегментні особливості (на матеріалі англомовного авіаційного радіотелефонного дискурсу)» (Кириченко Анна, 2014 рік).

Більша частина названих наукових розвідок присвячена проблемам порівняльного та загального мовознавства. Інша – питанням перекладу та національного (германського, слов’янського) мовознавства.

Науковці кафедри є авторами низки важливих монографічних досліджень та навчальних посібників, які використовуються в дослідницькій діяльності та навчальному процесі. Серед них монографічні праці:

 Семенюк О.А. Язык эпохи и его отражение в сатирико-юмористическом тексте: монография. - Кировоград, РИЦ КГПУ им. В.К.Винниченко, 2001. – 368 с.

Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. - К.: Знання, 2004, 326 с.

Білоус О.І. Багатовимірність міжлітературної взаємодії. – Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2008. – 136 с.

Бондаренко О. “І назвав чоловік ім’я своїй жінці: Єва...”: ЧОЛОВІК і ЖІНКА у дзеркалі мовних культур. - Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка: ТОВ «Імекс-ЛТД». - 2008 - 160 с.

Лелека Т.О. Особливості англоамериканських запозичень в українській та російській мовах початку ХХІ століття на тлі процесу контактування мов (на матеріалі словників та мови ЗМІ) : монографія. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2013. – 164 с.

Міщенко А. Л. Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу: монографія / А. Л. Міщенко – Вінниця : Нова книга», 2013. – 448 с.

Підручники, посібники:

Білоус О.М. (у співавторстві).  «Лінгвокраїнознавство» німецькомовних країн: Посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти та середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням німецької мови // Навчальний посібник. – Вінниця: Видавництво «Нова книга», 2008. – 416 с.4.

Білоус О.М. (у співавторстві). Фразеологія: знакові величини: Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 265 с.

 Білоус О.М. ( у співавторстві).  Граматика німецької мови: теоретичний матеріал, комунікативні вправи і завдання для студентів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (німецькою та українською мовами).  – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 576 с.

Бондаренко К.Л., Бондаренко О.С. Зіставна лексикологія (гендерний та соціолінгвістичний аспекти). Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов . – Винниця, «Нова книга», 2011.

 Міщенко А. Л. Термінологічні засади технологічно-орієнтованого галузевого перекладу: навч.-метод. посібник / А. Л. Міщенко: УМІФ НАНУ та КДПУ ім В. Винниченка. – Кіровоград, 2014. – 156 с.

Міщенко А.Л. Неологізми німецької мови: сучасний стан та шляхи проникнення: Навч. пос. для студ. переклад. відділень // А.Л. Міщенко, О. М. Білоус. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2007. – 112 с.

Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної комунікації: Навчальний посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 240 с.

Чернишенко І.А.  Business English Translation. – Навчальний посібник. – Кіровоград, РВЦ – 2007. – 89 с.

IMG 8717

Викладачі кафедри активно презентують свої ідеї в наукових часописах, у виступах на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях та семінарах.

Заслуговують на увагу прикладні розробки членів кафедри. Зокрема, переклади Богдана Стасюка. Поціновувачам зарубіжної класики він відомий як один із перекладачів книги Р.Кіплінга «Сталкі та його команда» та оповідань Рея Бредбері, що увійшли до збірника «Все літо наче день один: 100 оповідань».

img 04

book

Роботою над проблемними питаннями перекладу в Україні відомий і доцент кафедри Олександр Бондаренко, який є співзасновником освітньої ініціативи Vox Translatorum, координатором секторів “шляхи оптимізації перекладацьких практик майбутніх перекладачів” і “використання інформаціних технологій у перекладі” Всекраїнської спілки викладачів перекладу, членом асоціації Globalization and Localization Association (GALA), співзасновником міжнародного освітнього проекту TranslАcademy. Він також є засновником освітньої ініціативи CAT for Grad. 

скачанные файлы

З акцентом на застосування в професійній діяльності перекладачів проводить свої дослідження і доцент Алла Міщенко. Результатом обґрунтування її поглядів та практичних методик стало докторське дослідження «Мультилінгвальна текстова комунікація у світлі сучасних лінгвістичних технологій (на матеріалі технічної документації). А.Міщенко співпрацює із зарубіжними освітніми та перекладацькими центрами в розробці й удосконаленні інженерних перекладацьких технологій, активно залучає до цієї роботи студентів.

img 05

Кафедра приділяє увагу науково-дослідній роботі студентів. Стабільно працюють декілька наукових гуртків та проблемних груп:  «Проблеми писемного перекладу» (керівник -  професор О.М. Білоус ); «Лінгвокультурологічні особливості перекладу художніх текстів»  (керівник - доцент І.А.Чернишенко). 

Студенти беруть участь у конкурсах науково-дослідних робіт, предметних олімпіадах, творчих конкурсах перекладачів тощо. Наприклад, у квітні 2016 року на Всеукраїнському етапі олімпіади зі спеціальності «Переклад» виступали Дарія Беззадіна (англійська мова) та Ірина Кобилінська (німецька мова), які посіли 6 і 8 місце у загальному заліку відповідно, ввійшовши у десятку найкращих студентів-перекладачів України. Окрім того, дівчата стали кращими в галузевих перекладах (1 місце  в номінації «Переклад політичної промови»,  3 місце  в номінації «Переклад суспільно-політичного тексту»).

Молоді науковці мають можливість публікувати результати своїх розвідок. Так, у 2015 році в «Студентському науковому віснику КДПУ» було надруковано 33 статті та тез доповідей.