• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Трифонова Олена Михайлівна

Трифонова Олена Михайлівна

Освіта: Кіровоградський державний імені Володимира Винниченка, фізико-математичний факультет, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», 2003 рік; Українська інженерно-педагогічна академія, факультет комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті, спеціальність «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)», 2018 рік

Посада: доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Учене звання: доцент

Напрями наукової та професійної діяльності: Теоретико-методичні основи навчання фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах (номер держ. реєстр. 0116U005381, з 2016); Дидактичні засади формування ресурсно-орієнтованого середовища (номер держ. реєстр. № 0116U005379, 2016–2018); Хмаро орієнтована віртуалізація навчального експерименту з фізики в профільній школі (номер держ. реєстр. 0116U005382, 2016–2018)

Тема докторської дисертації: «Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін» зі спеціальностей: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», 2020 рік

Тема кандидатської дисертації: «Взаємозв’язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2009 рік

Наукова школа: Хомутенко Максим Володимирович, тема дисертації «Методика навчання атомної і ядерної фізики старшокласників у хмаро орієнтованому навчальному середовищі» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2018 рік

Транслітерація імені: Olena Tryfonova

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-6146-9844

Профілі Google Scholar; Вікі-ЦДПУ

Професійна діяльність:

 • 2003–2006 роки – старший лаборант кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2006–2009 роки – навчання в аспірантурі зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)» КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2006–2009 роки – асистент кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка, за сумісництвом
 • 2009–2013 роки – старший викладач кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2013–2018 роки – доцент кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2018 року – навчання в докторантурі зі спеціальності 014 «Середня освіта (фізика)» КДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2018 року – доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Досягнення, наукова та громадська діяльність:

 • з 2006 року – член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики
 • з 2007 року – член Всеукраїнської громадської організації «Громадська Рада освітян і науковців України»
 • з 2012 року – заступник керівника Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України в ЦДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2016 року – Голова Ради молодих вчених ЦДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2016 року – вчений секретар спеціалізованої вчнної ради Д 23.053.04 із захисту докторський (кандидатських) дисертації зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
 • з 2017 року – член Вченої ради ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Відзнаки: Лауреат двох Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2009 та 2017 роки, двічі стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2011–2013; 2014–2016 роки), нагороджена грамотами, дипломами, подяками управління освіти Кіровоградської облдержадміністрації та ЦДПУ імені Володимира Винниченка.

Дисципліни, які викладає: загальна фізика, методика навчання фізики, концепції природничо-наукової картини світу


Публікації: автор понад 342 науково-методичних публікацій, зокрема після захисту кандидатської дисертації 305. Серед них: 83 статті опубліковано у наукових фахових виданнях України; 22 публікацій у міжнародних виданнях або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (1 Web of Science (ESCI); 3 посібники рекомендовані МОНУ або вченою радою університету; 2 авторські свідоцтва; 21 посібників; 141 матеріали науково-практичних конференцій та тез доповідей; 7 статей у наукових періодичних виданнях; 26 методичні рекомендації та інша навчально-методична література

Основні публікації:

Посібники:

 1. СадовийМ.І., Трифонова О.М. Окремі питання сучасної та традиційної фізики: [навч. посібн. для студ. пед. навч. закл. осв.]. – Кіровоград: Вид-во ПП «Каліч О.Г.», 2007. – 138 с.
 2. Сергієнко В.П., Садовий М.І., Трифонова О.М. Фізика: [підруч. для підготов. відділень вищих навч. закл.] – [2-ге вид.] – Кіровоград: ПП «Ексклюзив Систем», 2008. – 698 с. – (Гриф МОНУ)
 3. Садовий М.І., Трифонова О.М. Місія І.Є. Тамма: [навч.-метод. посібн.] – Кіровоград: Сабоніт, 2011. – 134 с.
 4. Вовкотруб В.П., Садовий М.І., Подопригора Н.В., Трифонова О.М. Вибрані задачі з фізики та варіанти їх розв’язків: навч. посібн. [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл. та учнів заг.осв. шк.] – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2011. – 175 с.
 5. Садовий М.І., Сергієнко В.П., Трифонова О.М., Сліпухіна І.А., Войтович І.С. Методика і техніка експерименту з оптики: [посібн. для студ. фіз. спец. вищ. пед. навч. закл. та вчителів фізики]. – Луцьк: Волиньполіграф, 2011. – 292 с. – (Гриф МОНУ)
 6. Садовой Н.И., Трифонова Е.М., Лазаренко Д.С. Миссия И.Е.Тамма: [учебно-метод. пособие]. – [2-е изд., перераб. и доп.] – Кировоград: Сабонит, 2012. – 140 с.
 7. Подопригора Н.В., Трифонова О.М., Садовий М.І. Математичні методи фізики: навч. посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.]  – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – 300 с. – (Гриф МОНмолодьспорту № 1/11-3130 від 06.03.12)
 8. Садовий М.І., Вовкотруб В.П., Трифонова О.М. Вибрані питання загальної методики навчання фізики: [навч. посібн. для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] – Кіровоград: ПП «ЦОП «Авангард», 2013. – 252 с.
 9. Садовий М.І., Трифонова О.М. Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття: [навч. посібн. для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] – Кіровоград: ПП «ЦОП «Авангард», 2013. – [2-ге вид. переробл. та доп.] – 436 с.
 10. Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Фізика твердого тіла: [навч. пос. для студ. фіз. спец. пед. ун-тів] – [2-ге вид.] – Кіровоград: ПП «ЦОП «Авангард», 2014. – 413 с. – (Вчена рада КДПУ, протокол № 1 від 29.08.2014)
 11. Садовий М.І., Трифонова О.М. Нетрадиційна енергетика та навколишнє середовище. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 52 с.
 12. Садовий М.І., Трифонова О.М. Сучасна фізична картина світу: [навч. посібн. для студ. пед. вищ. навч. закл.]. – Кіровоград: ПП «ЦОП «Авангард», 2016. – 180 с.
 13. Величко С.П., Садовий М.І., Трифонова О.М. Засоби діагностики зі шкільного курсу фізики: [навч. посібн. для студ. фіз.-мат. факул. вищ. пед. навч. закл.]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Ч. 1. – 136 с. – Ч. 2. – 28 с.
 14. Садовий М.І., Трифонова О.М. Ядерна парасолька як засіб збереження миру: [посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, вчителів] / за ред. М.І. Садового. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – 56 с.
 15. Садовий М.І., Трифонова О.М. Історія автомобіля: [посібник]. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 88 с.
 16. Садовий М.І., Трифонова О.М. Теорія самоорганізації та синергетики у навчанні студентів педагогічних ВНЗ: [посібник]. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 184 с.
 17. Суховірська Л.П., Садовий М.І., Трифонова О.М. Синергетика: теоретичний аспект: [навчальний посібник]. – Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2017. – 102 с.
 18. Садовий М.І., Ріжняк Р.Я., Трифонова О.М. Єлисаветградський період життя Ігоря Євгеновича Тамма: посібник / за наук. ред. М.І. Садового; літ. ред. Л.Г. Кіндей. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 104 с.

Методичні рекомендації:

 1. Трифонова О.М. Загальна фізика. Квантова фізика: [навч.-метод. комплекс вивчення фізики за кредитно-модульною системою] / За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: ЦОП «Авангард», 2007. – 120 с.
 2. Садовий М.І., Трифонова О.М. Методичні матеріали для вивчення окремих тем курсу загальної фізики: [метод. реком. для викл. та студ. пед. вищих навч. закл. і учителів ЗОШ]. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив Систем», 2008. – 56 с.
 3. Садовий М.І., Трифонова О.М. Система фронтальних дослідів з комплектом з геометричної та хвильової оптики: [метод. реком. для викл., студ. та учителів] / За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 52 с.
 4. Садовий М.І., Трифонова О.М. Методичні рекомендації з використання у навчальному процесі шкільної оптичної лави: [метод. реком. з викор. у навч. пр. шкільної оптичної лави для викл., студ. та учителів]. / За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 27 с.
 5. Садовий М.І., Трифонова О.М. Система демонстраційних дослідів з комплектом з геометричної та хвильової оптики: [метод. реком. для викл., студ. та учителів]. /За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 42 с.
 6. Садовий М.І., Трифонова О.М. Система фронтальних дослідів з комплектом з геометричної оптики: [метод. реком. для викл., студ. та учителів]. / За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 52 с.
 7. Слюсаренко В.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Посібник користувача навчального програмованого засобу «Фізика-11». – Кіровоград: Сабоніт, 2009. – 64 с.

Авторські свідоцтва:

 1. Авторське свідоцтво Комп’ютерна програма «Карта ізотопів» / М.В. Хомутенко, М.І. Садовий, О.М. Трифонова (Україна) – № 58666; заявл. 03.12.2014 № 58846; зареєстр. 16.02.2015.
 2. Авторське свідоцтво Комп’ютерна програма «Теорія Великого вибуху» / М.В. Хомутенко, М.І. Садовий, О.М. Трифонова (Україна) – № 67189; зареєстр. 11.08.2016.

Видання нормативних документів

1. Трифонова О.М., Садовий М.І., Бевз А.В. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті Програма Х Міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф., 25 травня – 4 червня 2020 р. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. 12 с.

2. Трифонова О.М., Садовий М.І., Бевз А.В. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті Програма ІХ Міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф., 18–29 лист. 2019 р. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. 12 с.

Положення:

 1. Положення про Раду молодих вчених Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Укладачі: Михида С.П., Сільченко Ю.Ю., Трифонова О.М. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 12 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. G. Filimonikhin, I. Filimonikhina, V. Pirogov, S. Rahulin, M. Sadovyi, G. Strautmanis, O. Tryfonova, M. Yakymenko Establishing conditions for the occurrence of dynamic auto-balancing in a rotor on two elastic-viscous supports // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol 1, № 7 (103) Applied mechanics.  С. 50–57.  (Scopus).
 2. Bihun D.S., Pokutnyi O.O., Kliuchnyk I.G., Sadovyi M.I., Tryfonova O.M. Bounded solutions of evolution equations. I. /Ограниченные решения эволюционных уравнений. I. Nonlinear Oscillations: international mathematical journal 2020. vol. 23, No. 3. pp. 291-320. Access: https://www.imath.kiev.ua/~nosc/web/show_article.php?article_id=1319&lang=ru

 3. Трифонова О.М. , Садовий М.І., Рєзіна О.В., Використання комп’ютерної графіки під час навчання фізики і технічних дисциплін в педагогічних університетах (The use of computer graphics in teaching physics and technical disciplines at pedagogical universities) Інформаційні технології і засоби навчання № 80(6), 2020. Р. 188–206. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.3740 Access: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3740

 4. Хомутенко М.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі // Інформаційні технології і засоби навчання.  2015.Т. 45, №1.  C. 78-92.  (Web of Science).

Статті у наукових фахових виданнях України:

1. Трифонова О.М. Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності магістрів комп’ютерних технологій Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип. 185. С. 174–179. (ЦДПУ ім. В. Винниченка).

2. Трифонова О.М., Садовий М.І., Рєзіна О.В. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій при розв’язуванні фізико-технічних задач.Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2019. Вип. 183. С. 29–38. (ЦДПУ ім. В. Винниченка).

3. Трифонова О.М. Системний підхід у фаховій підготовці майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю // Наукові записки / КДПУ ім. В. Винниченка – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2017. – Вип. 11, Ч. 4. – С. 104-108.

4. Трифонова О.М. Взаємозв’язок еволюції технологій архітектури обчислювальних систем та сучасної наукової картини світу // Наукові записки / КДПУ ім. В. Винниченка. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2016. – Вип. 9, Ч. 3. – С. 16-21.

5. Трифонова О.М., Садовий М.І. Синергетичні особливості організації самостійної роботи студентів за інформаційно-комунікаційних технологій навчання // Зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. – 2014. – Ч. 2. – С. 369-375.

6. Садовий М.І., Суховірська Л.П., Трифонова О.М. Акмеологічний підхід у вивченні окремих питань атомної фізики // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2013. – Вип. 28. – С. 141-146.

7. Трифонова О.М. Науково-методичне забезпечення вивчення фононів у загальному курсі фізики // Наукові записки / КДПУ ім.В. Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. – – Вип. 121, Ч. І. – С. 211-217.

8. Трифонова О.М. Висвітлення еволюції становлення поняття електрона та квантових ідей в школі // Зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. –2012. – Ч. 4. – С. 364-372.

9. Трифонова О.М., Садовий М.І. Синергетичний підхід до розвитку сучасного стилю мислення обдарованих дітей // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика / Інститут обдарованої дитини. – 2012. – Вип. 8. – С. 212-222.

10. Трифонова О.М. Вивчення теорії матерії у шкільному курсі фізики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія № Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2012. – Вип. 33. – С. 187-193.

11. Садовий М.І., Трифонова О.М. Формування сучасних підходів до вивчення вимірювань фізичних величин у підготовці вчителя фізики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2012. – № 5 (23). – С. 121-130.

12. Трифонова О.М. Особливості підготовки компетентного вчителя фізики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2012. – Вип. – С. 336-340.

13. Трифонова О.М. Вдосконалення методичної підготовки компетентного вчителя фізики // Наукові записки / КДПУ ім. В.Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. – 2012. – Вип. – С. 144-152.

14. Трифонова О.М. Узагальнених теоретичних знань та експериментальних умінь майбутніх учителів фізики // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: Вид. відділ ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2012. –№ 12 (225) – С. 137-142.

15. Трифонова О.М. Діагностика якості знань студентів з використанням ІКТ в умовах формування інформаційного суспільства // Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту імені Миколи Гоголя. – Серія «Психолого-педагогічні науки». – 2011. – № 10. – С.97-101.

16. Трифонова О.М., Садовий М.І. Формування компетентності майбутніх вчителів в умовах сучасної парадигми фізико-математичної освіти // Зб. наук. пр. Бердянського держ. пед. ун-ту. – Серія: Педагогічні науки. – 2011. – № 3. – С 272-279.

17. Трифонова О.М. Методичні особливості навчання учнів сучасним знанням та підходам до аналізу природних явищ // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2011. – Вип. 27. – С. 301-308.

18. Трифонова О.М. Проблеми профільного навчання середньої школи // Зб. наук. пр.: Педагогічні науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. – Вип. 57. – С.154-161.

19. Трифонова О.М. Психолого-дидактичні експерименти в умовах ІКТ // Науковий часопис нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова: зб. наук. пр. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2010. – Вип. 22. – С. 493-498.

Публікації у міжнародних виданнях або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних:

1. Трифонова О.М. Інформаційно-цифрова компетентність: зарубіжний та вітчизняний досвід // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім.В. Винниченка, 2018. – Вип. 173, Ч. ІІ. – С. 221-225. (Copernicus і Google Scholar)

2. Вергун І.В., Трифонова О.М. Дидактичні умови впровадження білінгвального підходу в навчанні фізики в старшій школі // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім.В. Винниченка, 2018. – Вип. 173, Ч. ІІ. – С. 58-63. (Copernicus і Google Scholar)

3. Трифонова О.М. STEM середовище навчання фізико-технічних дисциплін // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2018. – Вип. 24: STEM-інтеграція як важлива передумова управління результативністю та якістю фізичної освіти. – С. 37-41 (http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507) (Google Scholar, Index Copernicus )

4. Трифонова О.М. Навчання фізико-технологічних дисциплін майбутніх фахівців комп’ютерних технологій // Наукові записки / ЦДПУ ім.В. Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 168. – С. 262-267. (Copernicus і Google Scholar)

5. Вергун І.В., Трифонова О.М., Величко С.П. Методика навчання оптики на засадах білінгвального підходу в старшій школі // Наукові записки / ЦДПУ ім.В. Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 168. – С. 13-15. (Copernicus і Google Scholar)

6. Садовий М.І., Суховірська Л.П., Трифонова О.М., Вергун І.В. Методика навчальння фізико-технічних дисциплін на засадах білінгвального підходу // Зб. наук. пр. «Педагогічні науки» / ХДУ. – 2018. – Вип. 81. – С. 77-84. (Index Copernicus і Google Scholar)

7. Садовий М.І., Трифонова О.М., Шаховська А.В. Особливості формування дослідницької компетентності студентів фізико-технологічного профілю у хмаро орієнтованому навчальному середовищі // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2017. – Вип. 23: Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 28-31 ( http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507) (Google Scholar, Index Copernicus)

8. Трифонова О.М. Критерії підвищення рівня науковості вивчення питань квантової фізики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / СумДПУ імені А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 172-179. (IndexCopernicusMasterList, Сite Factor, Google Scholar та CEJSH).

9. Садовый Н.И., Трифонова Е.М. Классно-урочная система обучения и альтернативное образование // Komunikacja w edukacji. – Siedlce: STN, 2015. – T. 3. Jezyr w komunikacja. – С. 295-303. (Польща)

10. Садовий М.І., Трифонова О.М. Підготовка вчителів технологій з використанням синергетичного підходу // Зб. наук. пр. Кам.-Под. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. – Серія: Педагогічна. – 2014. – Вип.20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. – С. 53-55. Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507 (Google scholar та Index Copernicus)

11. Садовий М.І., Слюсаренко В.В., Трифонова О.М., Хомутенко М.В. Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest (Венгрія), 2014. – II(16), Issue: 33. – Р. 79-84. – Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/ped_psy_ii16_issue_33.pdf (The journal is listed and indexed in: Inno space scientific journal Impact Factor: 2.642; Directory of research journal indexing; Ulrichs web global serials directory; Union of international associations yearbook; Scribd; Academia.edu; Google scholar).

12. Трифонова О.М. Вивчення математичних методів фізики як засіб підвищення фахової підготовки вчителів фізики // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка. – Серія педагогічна. – 2013. – Вип.19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 247-250. (Index Copernicus).

13. Трифонова О.М. Формування готовності до інноваційних дій у навчальному процесі // Зб. наук. пр. Кам.-Под. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. – Серія Педагогічна. – 2012. – Вип. 18: Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 88-90. (Index Copernicus).

Публікації за результатами участі в наукових конференціях:

1. Трифонова О.М. Садовий М.І., Рєзіна О.В. Особливості моделювання фізичних процесів і систем створених мовою програмування Python Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф., 18-29 лист. 2019 р. Кропивницький, ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. С. 28–31.

2. Трифонова О.М., Ляшенко М.О., Донець Н.В. Формування експериментаторської компетентності в старшокласників з використанням цифрових вимірювальних комплексів на уроках природничих наук Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф., 18-29 лист. 2019 р. Кропивницький, ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. С. 82–85.

3. Трифонова О.М., Садовий М.І., Крамаренко Н.М. Проблеми розвитку інформаційно-цифрової компетентності при навчанні фізики за професійним спрямуванням Актуальні науково- методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти: матер. всеукр. наук.-метод. інтернет-конф., Київ, 26-27 трав. 2020 р. Київ: НУХТ, 2020 р. С. 176-177.

4. Трифонова О.М. ,Садовий М.І., Вплив інформаційно-цифрових технологій на ефективність навчання Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві : зб. матер. конф. Київ, 29-30 трав. 2020 р. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020 С. 227–229.

5. Трифонова Е.М., Садовой Н.И., Особенности реализации личностно ориентированного подхода при обучении физико-техническим дисциплинам в условиях техногенно-информационного общества Современные образовательные Web-технологии в реализации личностного потенциала обучающихся: сб. ст. междунар. научно-практ. конф. 20-21 мая 2020 г. Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2020. С. 24–29.

6. Трифонова О.М., Садовий М.І., Якимович В.К. Задачі з фізики як засіб формування в учнів компетентності у природничих науках і технологіях Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: матер. Х Міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф., м. Кропивницький, 25 трав.–4 черв. 2020 р. ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С. 11–13.

7. Трифонова О.М., Ляшенко О.В. Міжпредметні зв’язки як засіб формування наукового світогляду учнів Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: матер. Х Міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф., м. Кропивницький, 25 трав.–4 черв. 2020 р. ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С. 87–90.

8. Трифонова О.М., Хомутенко М.В., Садовий М.І., Курнат Г.Л. Цифрове моделювання як метод розвитку творчих здібностей суб’єктів навчання Моделювання в освітньому процесі: матер. всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Луцьк, 5-7 черв. 2020 р. С. 141–146.

9. Трифонова О.М. , Садовий М.І., Є.В. Коршак і розвиток наукової педагогічної думки на Кіровоградщині Освіта та наука: пам’ятаючи про минуле, творимо майбутнє: матер. міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23–25 вер. 2020 р. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2020. С. 212–215.

10. Трифонова О.М., Садовий М.І., Методика використання автоматизованих систем у процесі підготовки майбутніх учителів природничих наук ІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання»: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Глухів, 28–29 жовт. 2020 р. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2020. С. 130–131.

11. Трифонова О.М., Садовий М.І., Вергун І.В. Білінгвальна освіта в умовах M-learning Інформаційні технології в професійній діяльності : матер. XІІІ Всеукр. наук.-пр. конф., 18 лист. 2020 р., Рівне: РВВ РДГУ. 2020. С. 179–181.

12. Трифонова О.М., Садовий М.І.,Особливості розвитку уявлень про наукову картину світу майбутніх учителів природничих наук Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції: матер. всеукр. наук.-метод. семінар, 13 лист. 2020 р.: матеріали семінару. Умань, 2020. C. 78–81.

 

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics