• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Програма адаптації студентів-першокурсників

Орієнтовний перелік навчально-виховних заходів куратора з адаптації студентів академічної групи в умовах університету:

1 блок (аналіз особливостей студентського колективу першокурсників):

У вересні (ознайомлюючий блок та планування роботи):

-   знайомство з групою та вибори органів студентського самоврядування групи (староста, заступники старости: профорг, культорг, фізорг, відповідальний за науку);

-   збір даних про студентів (анкетування; данні з особової справи студента);

-   проведення психологічних тестувань з метою визначення ймовірності виникнення адаптаційних проблем у студентів;

-   постійний моніторинг процесу адаптації студентів (психологічні тести, спілкування з групою, викладачами, заступником декана з виховної роботи, батьками, індивідуальне спілкування зі студентами тощо);

-   допомога куратора у вирішенні індивідуальних та колективних морально-психологічних проблем, які виникають у студентів в процесі адаптації (за необхідністю);

2 блок (власне робота з першокурсниками):

-   ознайомлення студентів з системою навчальної та виховної роботи КДПУ;

-   ознайомлення студентів з кредитно-трансферною системою навчання;

-   ознайомлення студентів з Правилами внутрішнього розпорядку у КДПУ;

-   ознайомлення студентів з системою студентського самоврядування КДПУ;

-   затвердження органів студентського самоврядування групи (староста, заступники старости: профорг, культорг, фізорг, відповідальний за науку);

-   планування зустрічей в рамках кураторських годин (інформаційні та тематичні);

-   знайомство з представниками студентської ради факультету;

-   знайомство з представниками профспілки студентів КДПУ;

Орієнтовний перелік тем кураторських годин:

Бесіди:

-   “Етика міжособистісних стосунків у групі ” (підготовка студентів до перших факультетських заходів “Осінній марафон”, “Вернісаж талантів”);

-   “ Особливості проживання в гуртожитку” (студентська взаємодія та взаємодопомога);

-   “ Правила роботи в бібліотеці”;

-   “ Як краще організувати навчальну та самостійну роботу”;

-   “Кіровоград – чудове місто” (ознайомлення із визначними пам'ятками Кіровоградщини);

-   “ Мовленнєва культура студента ”;

-   “Здоровий спосіб життя як запорука успішної самореалізації особистості”;

-   “Профілактика та запобігання розповсюдженню в студентському середовищі негативних явищ (паління, пияцтва, наркоманії, СНІДу тощо)”

-   “Підготовка до екзаменаційної сесії (форми активізації навчання студентів з підготовки до складання сесії)”

-   зустрічі (з представниками організацій, фірм, провідними спеціалістами випускових кафедр, випускниками, магістрантами, аспірантами, з цікавими і видатними людьми України, ветеранами війни та праці);

-   залучення студентів до культурно-мистецьких, оздоровчо-спортивних заходів та організації студентського дозвілля;

-   піклування куратора про соціальні умови життя і побут студентів, які проживають у гуртожитку;

-   аналіз на кураторських годинах стану відвідування студентами групи занять, успішності та дисципліни в групі;

-   обговорення результатів модульного контролю, атестації;

-   підведення підсумків навчального семестру.

ПРОГРАМА АДАПТАЦІЇ

СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ

Кафедри біології та методики її викладання

Природничо-географічного факультету

Кіровоградського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

Пояснювальна записка

Навчання у вищому закладі освіти для сучасної молодої людини один з найважливіших періодів її життєдіяльності, особистісного зростання та становлення як фахівця з вищою освітою. Пошук шляхів успішної адаптації до змінених соціальних умов та нової діяльності є нагальною проблемою для кожного, хто переступив поріг ВНЗ.

Особливу вагомість адаптаційні процеси набувають за умов зміни середовища життєдіяльності, щонайперше на початкових етапах навчання у ВНЗ. Вони вимагають від молодої людини активації механізмів адаптації і часто призводять до стану психологічного перенапруження. Так, доведено, що формування нового стереотипу поведінки упродовж першого року навчання призводить до дезадаптаційного синдрому в 35-40% першокурсників.Труднощі адаптації студентів на початкових етапах навчання у ВНЗ обумовленні низкою особливостей. Дослідження процесу адаптації першокурсників в умовах ВНЗ дозволяють виділити наступні головні труднощі:

-         переживання, пов’язані з перехідним періодом: від шкільного до дорослого життя;

-         невизначеність мотивації вибору професії;

-         недостатня психологічна підготовка до самостійного життя, необхідності приймати рішення, брати на себе відповідальність за власні дії і вчинки;

-         невміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки і діяльності, що підсилюється відсутністю звичного повсякденного контролю педагогів та батьків;

-         нові умови діяльності студента у ВНЗ – це якісно інша система співвідношення відповідальності і залежності, де на перший план виступає необхідність самостійної регуляції своєї поведінки;

-         пошук оптимального режиму праці і відпочинку в нових умовах;

-         налагодження побуту і самообслуговування, особливо при переході до життя у гуртожитку;

-         відсутність навичок самостійної роботи та ін.

Усі ці труднощі різні за своїм походженням. Одні з них об’єктивно неминучі, інші носять суб’єктивний характер і пов’язані зі слабкою підготовкою, вадами виховання в родині і школі.Завданням педагогів, кураторів, наставників є допомогти зорієнтуватися та налаштуватися на відповідне студентське життя першокурсникам в нових умовах навчання та життєдіяльності через включення їх до різних видів позанавчальної діяльності. Наведені нижче методичні матеріали та тренінгові заняття розраховані на вирішення нагальних проблем соціалізації та адаптації студентів на першому році навчання, набуття ними знань та навичок під час включення до різних видів позанавчальної діяльності.

Мета програми – створення сприятливих педагогічних умов для успішної соціалізації та адаптації студентів-першокурсників.

Соціально-виховні завдання програми:

 • сприяти розкриттю індивідуальних особливостей студента-першокурсника в умовах педагогічного університету;
 • розвинути навички позитивної соціальної поведінки, саморегуляції та самоконтролю;
 • формувати позитивне відношення до власного “Я”;
 • сприяти формуванню підвищення навиків емоційної регуляції поведінки,
 • зниження тривожності та невпевненості у собі;
 • формувати почуття згуртованості групи першокурсників через включення їх у групові дії для вирішення поставлених завдань;
 • сприяти формуванню адекватної самооцінки та навичок самовиховання.

Програма передбачає:

 • соціально-виховну роботу, спрямовану на успішну соціалізацію студентів-першокурсників в умовах педагогічного університету;
 • групові заходи, розраховані на створення позитивного емоційного комфорту в академічній групі першокурсників;
 • індивідуальну роботу із студентами-першокурсниками за їх потребами тапроблемами;
 • методичну роботу, розробка сценаріїв різноманітних виховних заходів,вечорів відпочинку тощо;
 • здійснювати масові заходи щодо соціальної та волонтерської діяльності.

Програма має такі розділи:

1. Організаційна робота

2. Соціально-адаптаційна практична робота

3. Навчально-методична робота

4. Соціально-культурна діяльність

5. Індивідуальна робота

Зміст роботи

Розділ I. Організаційна робота

1.1 Створення активу групи із урахуванням інтересів та побажань через анкетування студентів-першокурсників

1.2 Видача інформаційного листа («На допомогу студенту-першокурснику»)

Розділ II. Соціально-адаптаційна практична робота (тренінгова робота, бесіди, круглі столи тощо)

2.1 "Знайомство"

2.2 "Згуртованість групи"

2.3 "Міжособистісне спілкування"

2.4 "Саморегуляція емоцій та поведінки"

2.5 "Самооцінка студента-першокурсника"

2.6 "Підготовка до зимової сесії"

Розділ III. Навчально-методична робота

3.1 Планувати заходи організаційно-виховної роботи у групі відповідно до інтересів та запитів студентів та узгоджувати із планом організаційно-виховної роботи університету

3.2 Розробляти сценарії запланованих заходів: свят, вечорів, круглих столів, дискусій тощо

3.3 Висвітлювати соціально-виховну роботу в групі через виготовлення фотостендів, стінгазет, виставок творчої майстерності

Розділ IV. Соціально-культурна діяльність

4.1 Участь у спортивних заходах (секціях, змаганнях), відвідування клубів за інтересами (літературні, історичні, театральні студії, музичні ансамблі, творчі майстерні,

конкурси самодіяльності)

4.2 Спілкування як форма проведення позанавчальної діяльності (вечори, зустрічі, бесіди, дискусії, дискотеки)

4.3 Походи, екскурсії, відвідування музеїв, виставок

4.4 Організація масових заходів щодо соціальної роботи (поздоровлення ветеранів, благодійна акція до Дня інвалідів, участь у масових акціях студентської соціальної служби, тощо)

4.5 Налагоджувати взаємозв’язки із закладами культури, культурно-просвітницьких установ

Розділ V. Індивідуальна робота

5.1 Вирішення нагальних проблем з питань:

- налагодження побуту,

- труднощі у навчанні,

- конфліктні ситуації,

- взаємодія із сім'єю

Схематично кураторську роботу з адаптації можна зобразити так

images bbbb

Загальні поради студентам щодо інтеграції

Не очікуйте опіки, а розраховуйте на дружню підтримку оточуючих, яка надасть Вам відчуття рівності, потрібності та незалежності, тому:

• Зверніться по допомогу для того, щоб вільно орієнтуватися в університетському містечку.

• Не допускайте зайвої опіки, намагайтесь стати самостійним в обслуговуванні.

• Прагніть виконувати посильну і цікаву роботу, підтримуйте охайність і порядок на робочому місці.

• Не уникайте тих, хто готовий прийти Вам на допомогу.

• Будьте активними у отриманні нових знань.

• Не створюйте емоційну напругу у відносинах із одногрупниками, намагайтесь завжди бути приязним і доброзичливим.

• Не зловживайте своїм становищем, бережіть свою людську гідність.

• Змістовно проводьте свій вільний час із іншими студентами, набувайте хороших друзів.

• Будьте оптимістом, вірте у свої можливості і пам'ятайте, що Ви потрібні іншим людям.

Якщо у Вас виникли проблеми у навчанні

Вам слід:

 • Дати викладачу можливість допомогти Вам (залучити викладача до процесу розв'язання проблеми, якщо немає конкретного способу її розв'язання без його участі).
 • Впевнено відстоювати свою точку зору, але з повагою і ввічливо ставитись до викладача.
 • Звернути увагу викладача на позитивні моменти, на те, що Ви засвоїли на його лекціях, а не жалітися на свої проблеми.
 • Зрозуміти, що викладач більше зацікавлений в успішності Вашого навчання, аніж у виставленні поганої оцінки. Ваше бажання вчитись є найкращим стимулом для отримання допомоги від викладача.

Вам не слід:

 • Публічно висловлювати свою розлюченість, різку незгоду. Ні в якому разі не тисніть на викладача.
 • Плакати, благати викладача про зниження вимог.
 • Зловживати виразом: «Ви зобов'язані...».
 • Висловлювати нерозумні або занадто обтяжливі прохання.
 • Висувати вимоги до викладача щодо додаткового використання його часу.

Поради студентам щодо роботи в аудиторії

 • Не бійтеся відвертого спілкування з викладачем щодо проблем, які виникли у розумунні навчального матеріалу.
 • Якщо Ви відчуваєте, що можете виконати завдання іншим чином, поясніть викладачу, як саме можете це зробити. Наприклад, якщо Ви маєте вади зору чи ДЦП, Ви маєте право замість виконання контрольної роботи у письмовому вигляді виконати її в альтернативному (електронному) форматі.
 • Попросіть викладача забезпечити Вас детальним планом та опорним конспектом навчального курсу, при цьому якщо матеріали Вам потрібні в альтернативному форматі, повідомте його завчасно, ще до початку занять.
 • Пам'ятайте, що Ви маєте право вибирати зручні місця в аудиторії.
 • Сміливіше відповідайте на запитання, беріть участь в обговоренні - це допоможе Вам пов'язати нову інформацію з тим, що Ви вже знаєте.

Поради щодо написання контрольних, екзаменаційних робіт

 • Намагайтесь заздалегідь отримати питання до іспиту, з яких було б зрозуміло, який матеріал винесено на іспит і в якій формі він буде проходити. З'ясуйте, які у викладача вимоги до відповіді на «відмінно».
 • Отримайте дозвіл користуватися під час іспиту простими засобами: калькуляторами, чернетками.
 • Обговоріть з викладачем, в якій формі Вам буде зручніше виконувати специфічні аспекти стажування (практики).

Практичні рекомендації для адаптації студентів-першокурсників

від майбутніх психологів! (Зосімчук Людмила, Большакова Анастасія, (спеціальність "Психологія", І курс, грудень 2012), Рівненський інститут Університету "Україна")

1.Не порушувати норм та правил поведінки.

2.Брати активну участь у заходах, які проводяться.

3.Виконувати рекомендації викладачів щодо навчання.

4.Співпрацювати з групою та завжди підтримувати один одного.

5.Регулярно відвідувати заняття.

6.Стримувати негативні емоції.

7.Бути впевненим у собі і своїх діях.

8.Проявляти активність і жити життям ВНЗ.

9.Не відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує.

10.Бути цілеспрямованим, ставити перед собою чітку мету та досягати її.

11.Концентрувати свою увагу на навчанні.

12.Співпрацювати з викладачами та студентами.

13.Самовдосконалювати свої знання.

14.Вирішувати всі проблеми з куратором.

15.Ввічливо та з розумінням ставитись до людей із особливими потребами.

16.Не боятись пробувати щось нове для себе.

17.Поважати думку оточуючих.

18.Відповідати на парах.

19.Намагатись досягти нових та корисних знань.

20.Радіти кожному дню, проведеному у ВНЗ, адже цей період – неповторний

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics