• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18

Аспірантура і докторантура

Діяльність аспірантури і докторантури

2020 рік

ДІЯЛЬНІСТЬ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

 

 

2019 рік

ДІЯЛЬНІСТЬ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

Аспірантура

Протягом 2019 року підготовка докторів філософії в університеті відбувається за шістьома спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки; 014 Середня освіта (Фізика); 032 Історія та археологія; 035 Філологія; 081 Право; 113 Прикладна математика.

Станом на 31.12.2019 року в університеті підготовка докторів філософії здійснюється на 8 кафедрах: педагогіки та менеджменту освіти; української мови; української та зарубіжної літератури; всесвітньої історії; прикладної математики, статистики та економіки; фізики та методики її викладання; державно-правових дисциплін та адміністративного права; природничих наук та методик їх викладання.

Загальна кількість аспірантів на 31.12.2019 року - 90 осіб (табл. 1), із них:

 • за державним замовленням навчаються – 31 особа (денна форма здобуття освіти)

 • за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб – 13 осіб (денна форма) і 46 осіб (заочна форма).

 

Таблиця 1.

Розподіл аспірантів і докторантів за джерелами фінансування
їх навчання

(осіб)

 

Кількість осіб, зарахованих до аспірантури (докторантури) у звітному році для навчання за рахунок коштів

Кількість осіб, які закінчили аспірантуру (докторантуру) у звітному році та навчалися за рахунок коштів

Кількість аспірантів (докторантів) на кінець звітного року, які навчаються за рахунок коштів

державного бюджету

юридичних та фізичних осіб

державного бюджету

юридичних та фізичних осіб

державного бюджету

юридичних та фізичних осіб

Аспіранти, усього

10

16

4

2

31

59

у тому числі за формами навчання денною

10

4

-

-

31

13

вечірньою та заочною

-

12

4

2

-

46

Докторанти, усього

2

-

2

-

4

-

Розподіл аспірантів (підготовка докторів філософії) за роками навчання (таблиця 2):

Перший курс (26 осіб) – 14 осіб денна форма навчання; 12 осіб заочна форма навчання.

Другий курс (26 осіб) – 13 осіб денна форма навчання; 13 осіб заочна форма навчання.

Третій курс (20 осіб) – 9 осіб денна форма навчання; 11 осіб заочна форма навчання.

Четвертий курс (17 осіб) - 8 осіб денна форма навчання; 10 осіб заочна форма навчання.

Таблиця 2.

Кількість аспірантів університету за спеціальностями
та за формами навчання

Найменування

спеціальностей

Код

спеціальності

Кількість осіб, зарахованих до аспірантури у звітному році, за формами навчання

Кількість аспірантів на кінець звітного року за формами навчання

денною

вечірньою та заочною

денною

вечірньою та заочною

Усього

 -

14

12

44

46

Освітні, педагогічні наук

011

3

10

13

19

Середня освіта (фізика)

014

2

-

7

-

Історія та археологія

032

3

-

7

-

Філологія

035

2

-

4

4

Право

081

1

2

4

23

Прикладна математика

113

3

-

9

-

За напрямками підготовки аспіранти розподілились таким чином:

35 % - освітні, педагогічні науки, 30% – право, 10 % – прикладна математика, 9 % – історія та археологія, 8% - середня освіта (фізика), 8 % – філологія (українська мова та українська література) (рис. 1).

image002 

Рис. 1. Розподіл аспірантів університету за спеціальностями

У звітному році в університеті продовжує працювати дві спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій: Д 23.053.02 (профіль ради: 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти); Д 23.053.04 (профіль ради: 13.00.02 — теорія та методика навчання (фізика).

Всього у звітному році було захищено: кандидатських дисертацій - 21, із них 13-захищені у спеціалізованих вчених радах закладів вищої освіти, 8 – захищених у спеціалізованих вчених радах за межами закладу. За період з 2013 по 2019 рр. захищено 104 кандидатські дисертації.

Одинадцять кандидатських дисертацій було захищено аспірантами, випускниками аспірантури та науково-педагогічними працівниками університету у 2019 році:

 1. Федорова Анастасія Олександрівна. Тема дисертації: «СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ СЕМАНТИКИ В ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ». Спеціальність 10.02.15 – Загальне мовознавство. Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Іліаді Олександр Іванович, завідувач кафедри методик дошкільної та початкової освіти. Захист дисертації відбувся «22» лютого 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.05 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

 2. Левченко Оксана Олександрівна. Тема дисертації: «НЕОРОМАНТИЧНА ПОЕТИКА ПРОЗИ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО». Спеціальність 10.01.01 – українська література. Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Михида Сергій Павлович, проректор з наукової роботи. Захист відбувся 28 лютого 2019 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 73.053.07 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

 3. Мамчур Ірина Вікторівна. Тема дисертації: «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМОПІЗНАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ». Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Растригіна Алла Миколаївна, кафедра вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання, завідувач. Захист відбувся 26 березня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.11 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

 4. Панченко Галина Іванівна. Тема дисертації: «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО РОБОТИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИДАКТОГЕННИХ ПОРУШЕНЬ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Бондаренко Сергій Васильович, завідувач кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту. Захист дисертації відбувся 28 березня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

 5. Бур’яноватий Олександр Миколайович. Тема дисертації: «СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ БІЙЦІВ-БАГАТОБОРЦІВ 6-8 РОКІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ». Спеціальність 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Воропай Сергій Миколайович, кафедра теорії та методики олімпійського і професійного спорту. Захист відбувся 07 травня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К08.881.01 Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту.

 6. Даценко Яна Вікторівна. Тема дисертації: «ПСИХОПОЕТИКА ТВОРЧОСТІ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА». Спеціальність 10.01.01 – українська література. Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Михида Сергій Павлович, проректор з наукової роботи. Захист відбувся 30 травня 2019 р на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 73.053.03 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

 7. Тишик Ірина Сергіївна. Тема дисертації: «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ІСТОРІЇ ДО ВИХОВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Гуменникова Тамара Рудольфівна Придунайська філія МАУП, директор. Захист відбувся 30 травня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

 8. Безверха Вікторія Миколаївна. Тема дисертації: «ВАСИЛ ЗЛАТАРСЬКИЙ (1866-1935 рр.) – ПРЕДСТАВНИК БОЛГАРСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ». Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Філоретова Лариса Мартіївна, декан факультету історії та права. Захист відбувся 21 червня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

 9. Головко Ірина Олексіївна. Тема дисертації: «РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В АНГЛІЇ (1870–1914 роки)». Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Савченко Наталія Сергіївна, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Захист відбувся 26 вересня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

 10. Гуцул Вадим Володимирович. Тема дисертації: ”АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ”. Спеціальність 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Соболь Євген Юрійович, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права. Захист відбувся 28 листопада 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права.

 11. Леонідов Олександр Сергійович. Тема дисертації: «СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ “ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO” В СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ». Спеціальність 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Снісаренко Ірина Євгеніївна, кафедра англійської мови та методики її викладання, завідувач кафедри, доцент. Захист відбувся 13 грудня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.133.08 у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

 

Докторантура

До 31.08.2019 року у докторантурі університету навчалися 4 докторанти за спеціальностями: 011 – освітні, педагогічні науки (2 осіб), 014 – середня освіта (фізика) (2 осіб).

До докторантури університету 01.09.2019 р. було зараховано 2 осіб:

 • к. пед.н., доц. Чистякову Л. О. Науковий консультант: д.пед.н., проф. Радул В. В.

 • к. пед.н. Нечепорук Я. С. Науковий консультант: д.пед.н., проф. Савченко Н.С.

Протягом 2019 року було захищено 5 докторських дисертацій, із них 2 у спеціалізованих вчених радах ЗВО (1 – працівником університету, 1 – сторонньою особою), 3 дисертації захищені працівниками університету у спеціалізованих вчених радах за межами закладу вищої освіти. За період з 2013 по 2019 рр. науково-педагогічними працівниками університету було захищено 32 докторські дисертації.

У 2018 році науково-педагогічними працівниками нашого університету та іншими, які підготовили дисертацію у ЦДПУ ім. В.Винниченка було захищено 5 докторських дисертацій (за датою захисту):

1. ОКОЛЬНИЧА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА - захист відбувся 13 червня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Тема докторської дисертації: Східнослов’янська педагогіка в дослідженнях етнографів (ХІХ – перша чверть ХХ століття). Робота виконана в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Радул Ольга Сергіївна, завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти.

2. ПАНЧЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ – захист відбувся 02 липня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.725.04 у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Тема докторської дисертації: Менеджмент системи кадрової безпеки підприємства: оцінювання та прийняття рішень. Робота виконана у Львівському торговельно-економічному університеті.

Спеціальність: 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

Науковий консультант – доктор економічних наук, професор Кавун Сергій Віталійович, ПЗВО «Харківський технологічний університет «ШАГ», ректор.

3. КЛОЧЕК ЛІЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА – захист відбувся 01 липня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.10 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Тема докторської дисертації: Психологія соціальної справедливості у педагогічній взаємодії. Роботу виконано на кафедрі теоретичної та консультативної психології факультету психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Науковий консультант: доктор психологічних наук, професор Булах Ірина Сергіївна, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, декан факультету психології.

4. КОНДРАТЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - захист відбувся 28 вересня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України.

Тема докторської дисертації: «Адміністративно-правові засоби забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю».

Спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Соболь Євген Юрійович, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права.

5. КЛЕПАР МАРІЯ ВАСИЛІВНА - захист дисертації відбувся 19 грудня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Тема докторської дисертації: Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин у системі вищої освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). Роботу виконано у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Растригіна Алла Миколаївна, завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.

Для покращення кадрового складу у 2019 році 3 викладачі ЦДПУ ім. В.Винниченка направлені на навчання до докторантури у інші ЗВО України. При цьому було враховано два аспекти: з одного боку, можливості для ефективного наукового керівництва, з іншого – гостру необхідність поліпшення у найближчий період якісного показника викладацького складу на окремих кафедрах.

2018 рік

ДІЯЛЬНІСТЬ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

АСПІРАНТУРА 

Станом на 31.12.2018 року в університеті підготовка докторів філософії здійснюється на кафедрах: педагогіки та менеджменту освіти; української мови; української та зарубіжної літератури; всесвітньої історії; прикладної математики, статистики та економіки; фізики та методики її викладання; державно-правових дисциплін та адміністративного права; природничих наук та методик їх викладання.

Загальна кількість аспірантів на 31.12.2018 року - 72 особи, із них:

 • · за державним замовленням навчаються – 21 особа (денна форма навчання) і 3 особи (заочна форма навчання);
 • · за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб – 9 осіб (денна форма навчання) і 39 осіб (заочна форма навчання).

Розподіл аспірантів (підготовка докторів філософії) за роками навчання:

Перший курс (28 осіб)13 осіб денна форма навчання (із них 7 осіб – державне замовлення; 6 осіб - за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб); 15 осіб заочна форма навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Другий курс (21 особа) – 9 осіб денна форма навчання (із них 6 осіб – державне замовлення; 3 особи - за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб); 12 осіб заочна форма навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Третій курс (17 осіб)8 осіб денна форма навчання за державним замовленням; 9 осіб заочна форма навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

За напрямками підготовки аспіранти розподілились таким чином:

34% – право, 33 % - освітні, педагогічні науки, 11 % – філологія (українська мова та українська література), 8% – прикладна математика, 8% - середня освіта (фізика), 6% – історія та археологія 

Захисти дисертацій 

Тринадцять кандидатських дисертацій було захищено аспірантами, випускниками аспірантури та науково-педагогічними працівниками університету у 2018 році (за датою захисту):

 1. КОПТЄВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА - захист відбувся 18 січня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Тема дисертації: «Формування соціально-професійної зрілості учнів закладів професійно-технічної освіти». Спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Роботу виконано у ЦДПУ ім. В.Винниченка. Науковий керівник – завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор Радул Валерій Вікторович.
 2. МУРОВАНА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА - захист відбувся 18 січня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Тема дисертації: «Розвиток дитячої хореографічної освіти на Кіровоградщині (остання чверть ХХ – початок ХХI століття)». Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Роботу виконано у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Науковий керівник: завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії, доктор педагогічних наук, професор Черкасов Володимир Федорович.
 3. ДЕМЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ - захист відбувся 5 квітня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Тема дисертації: «Формування готовності до професійного самовдосконалення майбутніх учителів фізичної культури». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Галета Ярослав Володимирович.
 4. КРИВОХИЖА ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА - захист відбувся 5 квітня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Тема дисертації: «Організаційно-педагогічні засади підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва у сучасній Польщі». Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Роботу виконано у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Науковий керівник:завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.доктор педагогічних наук, професор Растригіна Алла Миколаївна.
 5. НАДУТЕНКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА - захист відбувся 27 вересня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Тема дисертації: «Формування художньої культури учнів як фактор удосконалення професійної майстерності викладачів музичних шкіл». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано у ЦДПУ ім. В.Винниченка. Науковий керівник – завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор Радул Валерій Вікторович.
 6. СУНДУКОВА ІРИНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА - захист відбувся 10 жовтня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.053.10 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Тема дисертації: «Формування ціннісного ставлення старшокласників до психічного здоров’я засобами фізичної культури». Спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Роботу виконано у ЦДПУ ім. В.Винниченка. Науковий керівник: доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології, кандидат психологічних наук, доцент Клочек Лілія Валентинівна.
 7. ХОМУТЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ - захист відбувся 11 жовтня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04 у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Тема дисертації: «Методика навчання атомної і ядерної фізики старшокласників у хмаро орієнтованому навчальному середовищі». Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Роботу виконано у ЦДПУ ім. В.Винниченка. Науковий керівник: доцент кафедри фізики та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент Трифонова Олена Михайлівна.
 8. КОРОТКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА - захист дисертації відбувся 24 жовтня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.05 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Тема дисертації: «Семантична організація лексичних гнізд зі значенням ‘рости’, ‘збільшуватися’ у германських, слов’янських та балтійських мовах». Спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство. Роботу виконано у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Науковий керівник: завідувач кафедри методик дошкільної та початкової освіти, доктор філологічних наук, професор Іліаді Олександр Іванович.
 9. ФЕСЕНКО ОКСАНА СЕРГІЇВНА - захист відбувся 25 жовтня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Тема дисертації: «Формування методичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи у процесі вивчення природничих дисциплін у педагогічному коледжі». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Науковий керівник: завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії, доктор педагогічних наук, професор Черкасов Володимир Федорович.
 10. ГОРОХОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА - захист відбувся 25 жовтня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Тема дисертації: «Підготовка майбутніх фахівців технічних спеціальностей до професійної кар’єри». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Науковий керівник: завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор Радул Валерій Вікторович.
 11. ТРОШКІНА КАТЕРИНА ЄВГЕНІВНА - захист відбувся 26 грудня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.149.01 в Приватному вищому навчальному закладі Університеті Короля Данила. Тема дисертації: «Становлення інституту громадянства в УНР та ЗУНР (1918 – 1921 рр.): історико-порівняльне дослідження». Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Робота виконана у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна». Науковий керівник:кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії держави та права Національної академії внутрішніх справ Дурнов Євген Сергійович.
 12. БЄЛКОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА - захист відбувся 27 грудня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Тема дисертації: «Підготовка студентів вищих медичних закладів до формування особистого здоров’я засобами фізичної культури». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Науковий керівник: завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент Шевченко Ольга Володимирівна.
 13. БЛИЗНЮКОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА - захист відбувся 27 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.11 Східноукраїнського національного університету ім.В. Даля. Тема дисертації: «Соціально-психологічні чинники фасилітації розвитку особистості підліткового віку». Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Робота виконана в Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк. Науковий керівник: завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор психологічних наук, професор Лушин Павло Володимирович. 

ДОКТОРАНТУРА 

Станом на 31.12.2018 р. у докторантурі університету навчаються 4 особи, із них 2 – зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки; 2 – зі спеціальності 014 Середня освіта (фізика).

У 2018 році науково-педагогічними працівниками університету було захищено 5 докторських дисертацій (за датою захисту):

 1. ФІЛОНЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА - захист відбувся 02 жовтня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Тема докторської дисертації: «ОСВІТА КІРОВОГРАДЩИНИ (ЄЛИСАВЕТГРАДЩИНИ) ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – XX СТОЛІТТЯ В ІСТОРИКОПЕДАГОГІЧНИХ РЕФЛЕКСІЯХ УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ».

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий консультант – завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор Радул Ольга Сергіївна.

 1. ФОКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА - захист відбувся 25 жовтня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Тема докторської дисертації: «ПОЕТИКА ПІДТЕКСТУ В ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ СИСТЕМАХ СХОДУ І ЗАХОДУ».

Спеціальність: 10.01.05 – порівняльне літературознавство 10.01.06 – теорія літератури.

Науковий консультант: завідувач кафедри української та зарубіжної літератури, доктор філологічних наук, професор Клочек Григорій Дмитрович.

 1. ЖИТКОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ - захист відбувся 26 листопада 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Тема докторської дисертації: АГРАРНЕ ПИТАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917–1921 РР.): ІСТОРІОГРАФІЯ. Спеціальність: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Науковий консультант: доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Капелюшний Валерій Петрович

 1. ПАСІЧНИК НАТАЛЯ ОЛЕКСІЇВНА - захист відбувся 14 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Тема докторської дисертації: «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ФІНАНСОВО-ПРАВОВА НАУКА І ОСВІТА НА ТЕРЕНІ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.»

Спеціальність: 07.00.07 – історія науки й техніки.

Науковий консультант: доктор історичних наук, професор Орлик Василь Михайлович, Центральноукраїнський національний технічний університет.

 1. ГАЛЕТА ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ - захист відбувся 28 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 73.053.02 в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Тема докторської дисертації: «РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА».

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант: завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор Радул Валерій Вікторович.

Aspirantura doktorantura

 

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics